PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK (DO 45 ETATÓW)
(NR REF. 4-SO-2018)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie minimum średnie.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

b) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

c) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

d) Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

e) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

f) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Udzielenie informacji na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego.

b) Przyjmowanie i rejestracja wniosków (w tym wniosków złożonych elektronicznie) o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z wymaganymi dokumentami.

c) Prowadzenie ewidencji wniosków.

d) Weryfikacja i uzupełnianie przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

e) Przygotowanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.

f) Pobieranie danych z systemów teleinformatycznych – e-podatki oraz e-ZUS.

g) Pomoc w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego.

h) Obsługa e-PUAP w zakresie wysyłania decyzji administracyjnych wydawanych na wnioski złożone za pośrednictwem e-PUAP.

i) Przygotowanie list wysyłkowych w zakresie pism i decyzji administracyjnych.

j) Wykonanie czynności kancelaryjnych i technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadania.

k) Uzupełnienie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

l) Użytkowanie podsystemu informatycznego SWR i OFA oraz poczty elektronicznej.

m) Wykonanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

 

3. Warunki pracy i płacy:

 

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat

b) Godziny pracy: w przedziale 7.30-18.00 (od poniedziałku do soboty) zgodnie z ustalonym harmonogramem przewidującym 8 godzinny dzień pracy i średnio 5 dniowy tydzień pracy (wymagana dyspozycyjność, przewidywana konieczność pracy w godzinach nadliczbowych)

c) Stanowisko: pomoc administracyjna

d) Wynagrodzenie miesięczne brutto: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2 100 zł, premia do wysokości 70% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z uprawnieniami z przedziału od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

e) Miejsce: Wydział Spraw Społecznych UMK

f) Umowy o pracę zostaną zawarte na czas określony: 6 miesięcy (przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia 1 czerwca i 15 czerwca 2018 r.) lub 2-4 miesięcy (przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia 1 lipca 2018 r.)

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 17 maja 2018. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po zapoznaniu się z przesłanymi ofertami pracodawca zastrzega możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy