PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKA URZĘDNICZE W REF.ZBYWANIA LOKALI ORAZ W REF.REGUL.STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM.ZABUDOWANYCH BUD.WIELOLOKALOWYMI I GARAŻAMI ORAZ KONTR.WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK -2et
(NR REF. 7-GS-2018)

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe: prawo, geodezja.

• Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub kancelariach prawnych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

• Znajomość ustawy o własności lokali.

• Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

• Znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

• Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

• Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

• Ukończone studia podyplomowe: szacowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

REFERAT ZBYWANIA LOKALI

• Prowadzenie postępowań dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

• Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawach należących do zakresu działania Referatu

• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma stron.

• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, skargi, wnioski.

• Przygotowywanie wniosków o opinie kierowanych do innych komórek organizacyjnych UMK i jednostek gminnych.

• Badanie i analiza treści ksiąg wieczystych.

• Zamawianie i odbiór kopii dokumentów zgromadzonych w zbiorze ksiąg wieczystych oraz składanie wniosków i odbiór odpisów z ksiąg wieczystych.

• Przeprowadzanie wizji i rozpraw w terenie.

• Gromadzenie materiału dokumentacyjnego w wyżej wymienionych sprawach, w tym dokumentacji prawno-geodezyjnej.

• Przyjmowanie i udzielanie informacji stronom.

• Przygotowywanie i podpisywanie protokołów rokowań w sprawach z zakresu działania Referatu: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

• Zawieranie umów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

• Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

REFERAT REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI I GARAŻAMI ORAZ KONTROLI WTÓRNEGO OBROTU LOKALAMI

• Prowadzenie postępowań dotyczących:

 regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zabudowanych budynkami wielolokalowymi,

 nieodpłatnego przenoszenia własności garaży wybudowanych ze środków własnych na gruncie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz ich najemców z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste,

 sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części na rzecz właścicieli w budynkach położonych na gruncie nie spełniającym wymogu działki budowlanej,

 kontroli wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi nabytymi uprzednio od gminy miejskiej Kraków z bonifikatą.

• Gromadzenie materiału dokumentacyjnego w wyżej wymienionych sprawach, w tym dokumentacji prawno-geodezyjnej.

• Badanie i analiza treści ksiąg wieczystych.

• Przygotowywanie wniosków o wykreślenie obciążeń z hipoteki i innych wpisów do ksiąg wieczystych.

• Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 6 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 8:00 Sala Kupiecka przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru