PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE PROMOCJI I TURYSTYKI (1 etat)
(NR REF. 3-PT-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie,

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):


• Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe.

• Minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie promocji i marketingu (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo zamówień Publicznych.

• Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych i działań promocyjnych oraz technik i narzędzi z zakresu marketingu miejsc (ATL, BTL).

• Znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i stosowania systemów identyfikacji wizualnej (CI) oraz zarządzania znakami towarowymi.

• Znajomość mediów (w szczególności branżowych z zakresu marketingu i promocji).

• Ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Miasta Krakowa – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z promocją.

• Wiedza o działaniach promocyjnych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez pion promocji w Wydziale Promocji i Turystyki.

• Znajomość zagadnień związanych z reklamą, marketingiem, komunikacją społeczną, public relations, mediami społecznościowymi.

• Umiejętność prowadzenia, koordynacji i zarządzania projektami promocyjnymi (kampania, przedsięwzięcia, eventy).

• Przygotowanie i przedstawienie projektu briefu wraz z media planem (projekt powinien dotyczyć promocji wybranej przez siebie dziedziny z zakresu działań Miasta).

• Posiadanie certyfikatów / zaświadczeń poświadczających udział w szkoleniach / konferencjach / warsztatach z zakresu marketingu, komunikacji społecznej lub mediów społecznościowych.

• Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu reklamy, marketingu, komunikacji społecznej lub public relations.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. Opracowanie koncepcji, koordynowanie i realizowanie krajowych i zagranicznych kampanii promocyjnych, w tym:

   a. Współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych dla kampanii promocyjnych,

   b. Współpraca z domami mediowymi w zakresie zakupu mediów i opracowywania strategii komunikacji w ramach kampanii promocyjnych,

   c. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych kierowanych do mieszkańców Krakowa.

   d. Wspieranie merytoryczne realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych realizowanych we wszystkich obszarach działań Miasta.

2. Koordynacja i weryfikacja realizacji działań promocyjnych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym:

   a. Konsultacja i weryfikacja rocznych i szczegółowych planów promocyjnych,

   b. Konsultacja i weryfikacja brief’ów kreacyjnych do prowadzonych kampanii promocyjnych,

   c. Opiniowanie koncepcji planowanych kampanii promocyjnych.

3. Współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu promocji Miasta.

   a. Planowanie działań promocyjnych Miasta poprzez wyznaczanie zadań o charakterze priorytetowym w zakresie promocji Miasta na dany rok,

   b. Przygotowywanie sprawozdań do dokumentów strategicznych.

4. Inicjowanie działań o charakterze promocyjnym oraz ich organizacja bądź współorganizacja z podmiotami zewnętrznymi.

5. Aktualizacja treści stron internetowych i miejskich serwisów internetowych w zakresie działań promocyjnych Miasta.

6. Realizacja oraz współpraca w zakresie działań Public Relations ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa (w szczególności z Biurem Prasowym) oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

7. Współpraca ze spółkami miejskimi w zakresie działań Public Relations.

8. Wsparcie organizacyjno-merytoryczne działań promocyjnych partnerów zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na wizerunek Miasta.

9. Wsparcie promocyjne działań Miasta i podmiotów współpracujących z Miastem przy pomocy mediów i nośników miejskich pozostających w dyspozycji Wydziału (we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi).

10. Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługobiorcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Sporządzanie stosownych protokołów i rozliczeń.

12. Publikowanie i aktualizowanie informacji w Intranecie UMK oraz Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z zakresem realizowanych zadań Referatu.

13. Aktualizowanie i przesyłania do Kancelarii Prezydenta informacji o uzyskanych przez Miasto Kraków nagrodach i wyróżnieniach w ramach tematyki zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Turystyki.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta oraz Dyrektora Wydziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Promocji i Turystyki – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800 do 3.300 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• formularz zgłoszeniowy,

• dokument potwierdzający tożsamość,

• dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 7 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 12:00 sala 303 UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

 

 


 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru