PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKA URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK (2 etaty)
(NR REF. 1-OU-2018)

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

• Spełnienie wymagań z  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe.

• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w administrowaniu nieruchomości.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość ustawy prawo budowlane.

b) Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami.

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie książki obiektu budowlanego.

d) Znajomość ustawy o dozorze technicznym.

e) Wiedza na temat sporządzania harmonogramów prac.

f) Umiejętność kosztorysowania robót (np. ZUZIA).

g) Umiejętność organizacji i planowania pracy własnej i podległych pracowników.

h) Uprawnienia budowlane.

i) Specjalistyczne świadectwa kwalifikacji zarządzania nieruchomościami.

j) Wykształcenie wyższe techniczne z tytułem inżyniera o kierunku budowlanym.

k) Odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – prowadzenie rozmów z trudnym klientem, samodzielność pracy oraz własna inicjatywa.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

- Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Nadzór nad utrzymaniem sprawności budynków Urzędu Miasta Krakowa zgodnie z rejonizacją.

b) Prowadzenie przeglądów przydzielonych obiektów oraz instalacji i urządzeń w nich zamontowanych.

c) Prowadzenie książki obiektu, kontrola zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa pożarowego i ochrony.

d) Przyjmowanie zgłoszeń o usterkach oraz nadzór nad ich realizacją.

e) Zlecanie prac naprawczych, nadzór prac konserwatorów, robotników gospodarczych i portierów.

f) Rozliczanie materiałów pobranych z magazynu, prowadzenie kartotek narzędziowych i ubraniowych pracowników na stanowiskach pomocniczych.

g) Nadzorowanie zabezpieczenia pomieszczeń podczas prac remontowych, przemieszczenia wydziałów w budynkach

i miedzy obiektami.

h) Nadzorowanie i rozliczanie zleconych usług, rozliczanie rachunków i faktur dotyczących eksploatacji obiektów, przygotowanie danych do sporządzenia faktur obciążeniowych za media dla podnajemców.

i) Prowadzenie ewidencji analitycznej majątku w formie księgi inwentarzowej.

j) Prowadzenie nadzoru nad prawidłową informacją wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Zatrudnienie: 1 etat od 15 czerwca 2018 roku, 1 etat od 1 listopada 2018 roku.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Obsługi Urzędu – Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.300,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 20 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru