PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE FINANSÓW I PROJEKTÓW OŚWIATOWYCH - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EUKACJI
(NR REF. 2-EK-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)


 a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie: wyższe,

• Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie tematyki dotyczącej projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Karta nauczyciela,

• znajomość przepisów ustaw: o finansowaniu zadań oświatowych, o finansach publicznych,

• znajomość programów unijnych i krajowych w zakresie edukacji, przepisów i procedur w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,

• znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym w podstawowym zakresie,

• znajomość struktury krakowskiej oświaty,

• umiejętność klarownego formułowania myśli,

• biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Przygotowywanie informacji dla szkół i placówek na temat aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

2. Współpraca przy przygotowywaniu wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę w zakresie projektów edukacyjnych.

3. Współpraca ze szkołami i placówkami przy przygotowywaniu wniosków dotyczących współfinansowania projektów edukacyjnych ze środków zewnętrznych.

4. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów przez Gminę Miejską Kraków na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

5. Przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie wnioskowania lub realizacji projektów edukacyjnych.

6. Koordynacja i monitorowanie realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, wdrażanych przez szkoły, placówki i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty.

7. Organizowanie spotkań i narad koordynacyjnych w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

8. Podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Wydział, samorządowe szkoły i placówki.

9. Udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych z programów i funduszy krajowych i zagranicznych.

10. Przygotowywanie zestawień, sprawozdań i analiz wewnętrznych z zakresu wnioskowania i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Edukacji – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 6 maja 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 8:00 sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 


 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru