PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DZIERŻAW, UŻYCZEŃ I SŁUŻEBNOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 6-GS-2018)

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
• Wykształcenie wyższe prawnicze lub geodezyjne.

• Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, firmach geodezyjnych lub kancelariach prawnych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

• Znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

• Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego

i zobowiązań.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

• Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

• Ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomościami.

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Prowadzenie postępowań zmierzających do ustanawiania służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków, z wyłączeniem przypadków, gdy ustanowienie służebności związane jest ze zbyciem nieruchomości gminnych.

• Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w stosunku do nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych ( z wyłączeniem przypadków gdy ustanowienie służebności związane jest ze zbyciem nieruchomości gminnych).

• Opracowywanie stanowisk do Zespołu Radców Prawnych dotyczących postępowań sądowych o ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków, z wyłączeniem przypadków, gdy służebność ustanawiana jest przy uczestnictwie wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy reprezentowanej przez Wydział Mieszkalnictwa UMK.

• Prowadzenie i aktualizacja bazy danych i rejestrów związanych z zakresem służebności gruntów stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków

• Wprowadzanie do bazy wycen nieruchomości danych z operatów szacunkowych uzyskanych w postępowaniach o ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków.

• Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi: o ustanowienie drogi koniecznej, naliczenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Kraków, w sprawach należących do zakresu działania referatu.

• Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków w sprawach należących do zakresu działania referatu.

• Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta dotyczących ustanowienia służebności gruntowych i ich realizacja po podjęciu.

• Zawieranie aktów notarialnych.

• Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dotyczącej zlecania: wycen nieruchomości, podziałów, rozgraniczeń i opracowań geodezyjnych nieruchomości.

• Przygotowywanie wyjaśnień, stanowisk i opinii na wniosek Zespołu Radców Prawnych w związku z postępowaniami sądowymi w sprawach należących do zakresu działania referatu.

• Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami

• Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

• Przygotowywanie materiałów dotyczących udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty, wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis – w sprawach należących do zakresu działania referatu.

• Występowanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza – Wydział Ksiąg Wieczystych o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych oraz o wydanie poświadczeń prawa własności. Badanie Ksiąg Wieczystych.

• Przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresu działania referatu.

• Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Użytkowanie aplikacji informatycznych Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa dla potrzeb wykonywanych zadań.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego Zastępcę oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 19 marca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru