PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. UDZIELANIA DOTACJI W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA UMK
(NR REF. 1-JP-2018)

 

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe z zakresu: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, ekonomii.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

•Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i Ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

•Znajomość Ustawy o finansach publicznych.

•Znajomość Ustawy prawo ochrony środowiska.

•Wiedza merytoryczna z zakresu realizacji zadań w zakresie zmiany systemu ogrzewania, instalacji odnawialnych źródeł energii, ustalania efektu ekologicznego, bilansu cieplnego itp.

•Wiedza na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

•Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

•Doświadczenie w projektowaniu bądź realizacji instalacji związanej z centralnym ogrzewaniem, instalacji odnawialnych źródeł energii bądź w przygotowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska lub pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym także z funduszy unijnych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Realizacja działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w szczególności z ochroną powietrza i ziemi oraz ochroną wód, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

  • przygotowywanie dokumentacji dla ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań w danym roku,
  • analiza przedkładanych wniosków o środki na pokrycie kosztów realizacji zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ich opiniowanie oraz opracowywanie propozycji wysokości dofinansowania,
  •  przekazywanie informacji wnioskodawcom o sposobie rozpatrzenia prośby o dofinansowanie,
  •  przygotowywanie projektów umów, zleceń i rozliczanie ich wykonania z uwzględnieniem obowiązujących procedur wewnętrznych UMK, w tym pozyskiwanie opinii prawnych oraz kontrasygnat Skarbnika Miasta Krakowa na dokumentach określających zobowiązania finansowe Gminy, dla gminnych i powiatowych zadań ochrony środowiska,
  •  analiza i weryfikacja kosztorysów, przedmiarów robót, kalkulacji kosztów, harmonogramów rzeczowo-finansowych i innych dokumentów będących podstawą realizacji i rozliczania dofinansowywanych zadań,
  •  przeprowadzanie kontroli zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym oraz przeprowadzanie badań i czynności kontrolnych w zakresie wykonania zobowiązań umownych (kontrole, oględziny w terenie),
  •  opracowywanie projektów wniosków pozwalających na pozyskanie środków zewnętrznych, w tym także z funduszy unijnych,
  •  wprowadzanie danych z umowy do podsystemu GRUiZ oraz z dokumentów finansowych do podsystemu WYBUD.

• Wprowadzanie i aktualizacja danych w Miejskiej Prezentacji Internetowej w obrębie stron związanych z realizacją Programów z zakresu ochrony środowiska.

• Nadzorowanie aktualności procedur zewnętrznych, w tym dokonywanie kwartalnego ich przeglądu.

• Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony w celu zapewnienia obsługi Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, tak aby zaspokojone zostały potrzeby w zakresie udzielania dotacji celowych w oparciu o uchwałę podjętą przez Radę Miasta Krakowa w sprawie ww. programu, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza - Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

• ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 18 marca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Kupiecka przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru