PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BIURZE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMK
(NR REF. 1-ON-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja, ekonomia.

• Co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku związanym z problematyką osób niepełnosprawnych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych.

• Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

• Znajomość ustawy o finansach publicznych.

• Znajomość ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku.

• Znajomość ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

• Umiejętność interpretacji ustaw z zakresu działania Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, w tym ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

• Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych.

• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, praca pod presją czasu.

• Umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków, motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań oraz znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów.

• Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy oraz przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Referatu.

• Dokonywanie oceny okresowej podległych pracowników.

• Nadzór, organizacja i koordynacja wykonywanych przez pracowników Referatu zadań, określonych w Regulaminie organizacyjnym UMK.

• Udzielanie podległym pracownikom wskazówek w sprawach trudnych oraz wspólne z pracownikiem podejmowanie działań.

• Zapewnienie realizacji zadań Referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w UMK.

• Zaznajamianie podległych pracowników z treścią aktów prawa wewnętrznego, obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa.

• Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych, finansów publicznych, postępowania administracyjnego.

• Przedstawianie wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Referatu.

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i instytucjami w zakresie realizowanych zadań.

• Prowadzenie bieżącej analizy wydatkowanych środków oraz przedstawianie Dyrektorowi Biura wniosków w zakresie realizacji limitów wydatków.

• Terminowe i rzetelne sporządzanie wymaganych sprawozdań i raportów z pracy Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych - Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Kierownik Referatu.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 4.000,- 5.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 12 marca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 8:00 Sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru