PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
(NR REF. 3-SO-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

 Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

 • Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe.

• Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

• Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych.

• Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa,

• Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wyklucza wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.


 Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Udzielanie informacji na temat zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

• Przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego wraz z wymaganymi załącznikami.

• Weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego pod względem formalnym i merytorycznym.

• Przygotowywanie korespondencji do wnioskodawców oraz zarządców budynków w sprawie uzupełniania danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.

• Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji z wezwań.

• Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych

i energetycznych.

• Prowadzenie ewidencji wniosków.

• Sporządzanie decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń.

• Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.

• Przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności Referatu.

• Archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK.

• Użytkowanie podsystemu informatycznego DOCZ oraz poczty elektronicznej.

• Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

 Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony.

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

• Miejsce pracy: Wydział Spraw Społecznych - Urząd Miasta Krakowa.

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.900,- 3.400,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

• ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

Pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

Drugi etap - test wiedzy i umiejętności.

Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl
w terminie do dnia 11 marca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 10:00 Sala 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru