PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 1-EK-2018)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne):

 a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie: wyższe: Prawo, Administracja, Pedagogika, Ekonomia.

• Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w sektorze administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

• Znajomość ustaw: o systemie oświaty, Prawo Oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

• Znajomość ustawy – Karta Nauczyciela.

• Znajomość problematyki krakowskiej oświaty.

• Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie:

• Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym.

• Umiejętność klarownego formułowania myśli.

• Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office

(w szczególności Excel).

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

W szczególności:

Wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań:

• Sprawowanie nadzoru i monitorowanie działań samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących w zakresie określonym właściwym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie określenia relacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, właściwego do spraw edukacji.

• Monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół.

• Analiza sieci szkół w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania.

• Koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego.

• Opracowywanie wytycznych do arkuszy organizacji pracy oraz zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół.

• Przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji lub reorganizacji samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion.

• Przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół i placówek.

• Prowadzenie i koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji samorządowych szkół.

• Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Weryfikacja kart nauczania indywidualnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat nauczania indywidualnego.

• Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej.

• Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych.

• Wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach oraz odwoływania z tych stanowisk.

• Przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek.

• Przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek.

• Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu..

• Współpraca z kadrą kierowniczą szkół i placówek w zakresie doskonalenia umiejętności zarządczych, prawa pracy i prawa oświatowego.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Edukacji – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 8 marca 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

 

 


 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru