PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZWROTU WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 5-GS-2018)

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne (formalne)

• Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe: prawo, geodezja, administracja.

• Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub kancelariach prawnych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

• Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

• Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

• Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

• Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

• Ukończone studia podyplomowe: szacowanie nieruchomości.

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

• Wyszukiwanie i gromadzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej wywłaszczeń nieruchomości oraz jej analiza.

• Prowadzenie rozpraw administracyjnych połączonych z oględzinami nieruchomości.

• Badanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa

- Podgórza w zakresie ujawnionego tam obecnie stanu własności oraz wcześniejszych wpisów dotyczących poprzednich właścicieli i wywłaszczonych działek oraz przeprowadzanie analizy zawartych w aktach ksiąg wieczystych dokumentów.

• Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń z zakresu działania

referatu.

• Przygotowywanie dokumentów oraz wniosków dotyczących ujawnienia zmian

w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu wykonywanych czynności.

• Przygotowywanie pism do Wojewody Małopolskiego dotyczących wyłączeń Prezydenta Miasta Krakowa w związku z art. 142 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

• Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach administracyjnych

w sprawach o zwrot nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków,

od załatwienia, których Prezydent Miasta Krakowa wyłączył się na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

• Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

• stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 18 lutego 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 8:00 Sala 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru