PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH I EWIDENCJI MAJĄTKU W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 1-GS-2018)

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo, geodezja, administracja, ekonomia: specjalność – gospodarowanie nieruchomościami,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

b) znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

c) znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań,

d) znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

e) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

f) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

g) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

h) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

i) ukończone studia podyplomowe: szacowanie nieruchomości,

j) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie postępowań, przygotowywanie i opracowywanie materiałów niezbędnych do wyrażania zgody na zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu bądź Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej.

b) Prowadzenie postępowań, przygotowywanie i opracowywanie materiałów niezbędnych do ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu bądź Skarbu Państwa.

c) Przeprowadzanie kontroli zagospodarowania nieruchomości oraz podejmowanie dalszych przewidzianych przepisami czynności związanych z wyeliminowaniem stwierdzonych nieprawidłowości.

d) Prowadzenie postępowań o wydanie nieruchomości oraz naliczanie wynagrodzenia

z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

e) Ustalenie stanu prawnego, przygotowywanie wyjaśnień, stanowisk i opinii Zespołowi Radców Prawnych w prowadzonych postępowaniach.

f) Przygotowywanie dokumentów oraz wniosków dotyczących ujawnienia zmian w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu wykonywanych czynności.

g) Przeprowadzanie wizji terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

h) Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w ramach udzielonych pełnomocnictw.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

• stanowisko: Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 14 stycznia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 19 stycznia 2018 roku o godz. 8:00 Sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-15 12:15:59
MARTA MECH
 Edycja
2018-02-15 12:15:14
MARTA MECH
 Edycja
2018-02-14 14:31:17
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-15 15:27:36
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-15 15:27:03
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-03 16:10:47
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-03 16:07:59
MARTA MECH
 Publikacja