PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
(NR REF. 16-GS-2017)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe prawnicze lub z zakresu administracji,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub instytucjach zajmujących się obsługą prawną.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

b) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

c) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

d) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

f) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

g) doświadczenie zawodowe związane z analizą operatów szacunkowych,

h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie, według zasad i trybu określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu postępowania administracyjnego, spraw o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości wydzielone lub objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o ustaleniu lokalizacji drogi, nabyte z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego: gromadzenie i analiza materiałów i dowodów, w tym operatów szacunkowych, przygotowywanie projektów pism, postanowień i zaświadczeń, przygotowywanie projektów decyzji.

b) Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wypłaty w ustawowym terminie odszkodowań ustalonych w ostatecznych decyzjach wydanych w stosunku do nieruchomości położonych w granicach Gminy Miejskiej Kraków, nabytych przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa na podstawie art. 12 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

 c) Występowanie do ksiąg wieczystych z wnioskami o ujawnienie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi) wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

d) Wydawanie decyzji stwierdzających ustanowienie z mocy prawa na rzecz zarządcy drogi trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.

e) Przygotowywanie sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań, udzielanie informacji stronom, przygotowanie odpowiedzi na skargi.

f) Wykonywanie czynności w sprawach dotyczących odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi krajowe i wojewódzkie oraz w sprawach prowadzonych przez inne organy.

g) Planowanie i monitorowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na wypłaty odszkodowań.

h) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa,

• stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 1 stycznia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 5 stycznia 2018 roku o godz. 8:00 Sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-18 13:47:51
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-18 13:39:08
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-18 13:35:14
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-02 12:18:02
MARTA MECH
 Edycja
2018-01-02 12:17:45
MARTA MECH
 Edycja
2017-12-19 09:17:09
MARTA MECH
 Edycja
2017-12-19 09:16:11
MARTA MECH
 Publikacja