PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W BIURZE SKARBNIKA - STANOWISKA DS.CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW (2 ETATY)
(NR REF. 3-BS-2017)

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,
 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,
 • Dostęp do najnowszych technologii,
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport

 

Od kandydatów przystepujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne)

 • Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych, 
 • Wykształcenie: wyższe II stopnia: prawo lub administracja publiczna lub ekonomia,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z zawieraniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

 • Znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Podstawowa znajomość ustawy Kodeks cywilny i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność interpretacji ww. przepisów prawnych,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel),
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie: kodeksu cywilnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

 • Przeprowadzenie analizy odnośnie skali i obszarów, w których Jednostki wchodzące w skład Gminy Miejskiej Kraków, jako osoby prawnej, zawierają umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi,
 • Opracowanie koncepcji wdrożenia rozliczania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi na poziomie Gminy Miejskiej Kraków,
 • Przygotowanie wdrożenia procesu rozliczania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi na poziomie Gminy Miejskiej Kraków, w tym opracowanie procedury wewnętrznej uwzględniającej między innymi kwestie: planowania budżetu, przepływu środków finansowych, zasad księgowania, obiegu dokumentów, podziału kompetencji i odpowiedzialności odnośnie płatności ZUS, FUS, PFRON i PIT oraz zasad współpracy z ZUS, PFRON i US,
 • Opracowanie założeń merytorycznych dla dedykowanej aplikacji, która będzie obsługiwać rozliczanie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi na poziomie Gminy Miejskiej Kraków,
 • Docelowo rozliczanie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi na poziomie Gminy Miejskiej Kraków,
 • Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Biura zleconych przez Dyrektora.
   

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
 • Miejsce pracy: Biuro Skarbnika – Urząd Miasta Krakowa,
 • Stanowisko : Referent lub Podinspektor,
 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dokument potwierdzający tożsamość,
 • Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbow (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia) 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 26 grudnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 2 stycznia 2018 roku o godz. 8:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

 

 
 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru