Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru nie zakwalifikował się żaden kandydat.