PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO, SPECJALNEGO I PLACÓWEK - WYDZIAŁU EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 10-EK-2017)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:
 
Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie w zakresie edukacji.

• Co najmniej 6-miesięczny staż pracy w sektorze administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

• znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty,

• znajomość przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, o finansowaniu zadań oświatowych,

• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,

• znajomość ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym,

• znajomość przepisów w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych szkół i placówek oraz zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• znajomość struktury krakowskiej oświaty,

• umiejętność klarownego formułowania myśli,

• biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office,

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

W szczególności:

Wykonywanie pracy związanej z prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań:

 

• monitorowanie działań szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek. Prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu

w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami

w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa,

w szczególności dotyczących:

- a)przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół

- i placówek,

- b)przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy uczniów i pracowników,

- c)formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych,

• monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i placówek,

• analiza sieci szkół i placówek w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania,

• koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych szkół i placówek w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego,

• zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek i aneksów do arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i placówek,

• przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i placówek oraz nadawania im imion,

• nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i placówek,

• współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:

• przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i placówek,

• oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• innych zadań wynikających z bieżącej działalności,

• współpraca z Zespołem Ekonomiki Oświaty w sprawach samorządowych szkół i placówek,

• zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• uzgadnianie z dyrektorami szkół zakresu, miejsca i czasu prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat nauczania indywidualnego,

• prowadzenie ewidencji wydanych decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej,

• współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych,

• współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnych oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych,

• prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych

w samorządowych szkołach:

- przygotowanie składów komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,

- prowadzenie rejestru wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i rejestru zaświadczeń

o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,

- przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym,

- przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli postępowanie przed komisją egzaminacyjną,

- prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

- rozpatrywanie odwołań nauczycieli samorządowych szkół od decyzji dyrektora

o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,

- wydawanie na podstawie art. 9f ustawy Karta Nauczyciela nowej decyzji

o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tym nauczycielom, którzy w trakcie pracy zawodowej uzyskali wyższy poziom wykształcenia niż określony w dotychczasowym akcie,

• udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,

• ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i placówek o ponowne ustalenie oceny pracy,

• występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i placówek,

• organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i placówkach oraz odwoływania z tych stanowisk,

• przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• wydawanie poleceń dyrektorom samorządowych szkół i placówek, dotyczących wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w szkole lub placówce inwestycji lub remontów w czasie ferii szkolnych oraz wydawanie zgody na wykorzystanie urlopu uzupełniającego,

• przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• ustalanie wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek,

• prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i placówek,

• przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub placówce na własną prośbę do innej szkoły lub placówki,

• wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych

w samorządowych szkołach obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach lub placówkach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

• wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi samorządowej szkoły lub placówki,

• współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu,

• bieżąca weryfikacja baz danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Edukacji – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 26 grudnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy



Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne



Wynik naboru