PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA - WYDZIAŁU MIESZKALNICTWA UMK 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 3-ML-2017)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie: wyższe: Prawo

• Minimum 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej, kancelariach prawnych, działach obsługi prawnej osób prawnych lub w podmiotach, których działalność związana jest z rynkiem nieruchomości.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość zagadnień dotyczących własności, praw rzeczowych, najmu oraz innych umów obligacyjnych, w tym regulacji zawartych w:

- Kodeksie cywilnym: części ogólnej, prawie rzeczowym oraz zobowiązaniach,

- Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

• Znajomość ustawy o samorządzie gminnym

• Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami

• Znajomość struktury oraz zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa w szczególności:

- Zarządzenia nr 2829/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

- Zarządzenia nr 1559/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

• Umiejętność analizy dokumentów, wyciągania wniosków, zwięzłego i klarownego ich formułowania.

• Doświadczenie w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami lub obsługą prawną współwłaściciela nieruchomości zabudowanej, udokumentowane zakresem czynności lub zaświadczeniem, lub referencjami wydanymi przez pracodawcę.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

W szczególności:

• Prowadzenie obsługi spraw nieruchomości zabudowanych zarejestrowanych w Referacie Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa,

• Analiza i weryfikacja sprawozdań zarządców i administratorów nieruchomości zabudowanych stanowiących współwłasność z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,

• Uczestniczenie w wizjach lokalnych nieruchomości zabudowanych,

• Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wydanie lub zwrot zarządu nieruchomościami zabudowanymi,

• Współpraca z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie w zakresie nieruchomości pozostających w zarządzie jednostki,

• Sporządzanie sprawozdań, opracowań i analiz w zakresie działania Referatu,

• Wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania Wydziału Mieszkalnictwa zleconych przez Dyrektora Wydziału i Kierownika Referatu.

• Sporządzanie pism w postępowaniach prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa – Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 26 grudnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-18 14:24:52
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2018-01-18 14:24:39
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-27 10:58:24
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-27 10:58:10
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 14:00:39
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 14:00:34
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 13:57:36
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 13:15:38
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 13:15:33
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-12-14 13:12:33
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Publikacja