PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI I GEOLOGII W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 6-WS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 

b) wykształcenie wyższe techniczne z zakresu geologii (ukończone studia magistersko-inżynierskie lub inżynierskie),

 

c) co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 a) znajomość podstawowych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 

 b) znajomość przepisów ustawy z dnia 9.06.2011 r Prawo geologiczne i górnicze, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.06.2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ,rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 

c) znajomość przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska w zakresie podstawowych pojęć i ochrony powierzchni ziemi,

 

d) umiejętność czytania dokumentacji geologicznej,

 

e) umiejętność przygotowania projektu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego (w tym jej napisanie),

 

f) posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi w kategorii IV, V, VI lub VII stwierdzonej przez Ministra Środowiska - o których mowa w art. 50 ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

 

g) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wydawania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji lub jego zmianę w formie dodatku; przygotowuje projekty decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu robót geologicznych lub jego zmiany,

 

b) przyjmuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

 

c) prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wydania decyzji

o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej lub jej zmian w formie dodatku; przygotowuje projekty decyzji o odmowie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej; w przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, może nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby wykonanie dodatkowych prac geologicznych,

 

d) prowadzi postępowania administracyjne w innych sprawach wynikających ze stosowania przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

 

e) przyjmuje zgłoszenia projektu robót geologicznych, jeżeli roboty obejmują:

a. wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi lub

b. wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych;

lub przygotowuje projekt decyzji o sprzeciwie do w/w projektów robót geologicznych,

 

f) udziela informacji geologicznej na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne

i górnicze,

 

g) bierze udział w kontrolach nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze - prowadzoną w zakresie objętym właściwością miejscową i rzeczową Geologa Powiatowego,

 

h) bierze udział w sprawowaniu w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa kontroli w zakresie ochrony środowiska dot. tematyki geologii,

 

i) przygotowuje projekty opinii (uzgodnień) w formie postanowienia - dotyczących:

a. zatwierdzenia projektu robót geologicznych - na wniosek innych organów administracji geologicznej,

b. udzielenia koncesji na: wydobywanie kopalin ze złóż; podziemne, bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów; poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - na wniosek innych organów administracji geologicznej,

c. zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego, lub jego zmiany oraz planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego – na wniosek przedsiębiorcy,

d. w sprawie likwidacji funduszu likwidacji zakładu górniczego,

 

j) opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, a także w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

 

k) sporządza opinie cząstkowe w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, w zakresie geologii,

 

l) uzgadnia projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji

o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

a także w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

 

m) sporządza opinie cząstkowe w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w zakresie geologii,

 

n) przygotowuje opinie (stanowiska) dotyczące problematyki odwodnień budowlanych,

 

o) przygotowuje inne opinie z zakresu objętego czynnościami służbowymi,

 

p) prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o wydanie decyzji:

a. nakładającej obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz budżetu gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,

b. nakazującej osobom fizycznym, których działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

 

q) prowadzi postępowania administracyjne w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów po działalności górniczej,

 

r) podejmuje działania na potrzeby sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

 

s) uzupełnia na bieżąco rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,

na których występują te ruchy,

 

t) bierze udział w pracach komisji dot. udzielania zamówień publicznych,

 

u) prowadzi rejestr spraw,

 

v) archiwizuje dokumenty z zakresu prowadzonych spraw i przekazuje je odpowiednio do archiwum UMK oraz do archiwum geologicznego,

 

w) udziela stronom informacje o obowiązujących przepisach dotyczących zakresu wykonywanych obowiązków oraz o przebiegu postępowania administracyjnego,

 

x) opracowuje odpowiedzi dla klientów (pisemne i e-mailowe) oraz IDZ w zakresie posiadanych obowiązków,

 

y) przygotowuje projekty:

a. zawiadomień przekazujących do organu właściwego sprawy wniesione do Prezydenta Miasta Krakowa, dla których organ ten jest niewłaściwy,

b. zawiadomień informujących strony o konieczności wniesienia odrębnego podania do właściwego organu - w przypadku podań dot. kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy administracji publicznej,

c. postanowień zwracających stronie podanie wniesione do niewłaściwego organu,

 

z) rozpatruje skargi, zażalenia wnioski, postulaty, zapytania wpływające od osób fizycznych

i prawnych w zakresie wykonywanych obowiązków,

 

aa) przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych RMK w zakresie wykonywanych obowiązków,

 

bb) bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami Krakowa, Radnymi RMK i Dzielnic Miejskich,

 

cc) udziela informacji o środowisku i informacji publicznej z zakresu geologii,

 

dd) rejestruje czas pracy w systemie RCP, obsługuje podsystem „Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu” i poczty elektronicznej w zakresie prowadzonych spraw,

 

ee) zapoznaje się na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, pozyskuje interpretacje tych przepisów,

 

ff) wykonuje inne czynności wchodzące w zakres działania Wydziału, zlecone przez kierownika Referatu, Dyrektora Wydziału i Zastępcę Dyrektora.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy

( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Kształtowania Środowiska,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy: z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 18.12.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 21.12.2017 roku

o godz. 8 00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru