PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MONITORINGU WIZYJNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK
(NR REF. 2-OC-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe z zakresu: geodezji, geografii, bezpieczeństwa wewnętrznego lub bezpieczeństwa narodowego.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość oprogramowania firmy ESRI(ArcGis for Desktop, ArcGIS PRO, ArcGIS Enterprise ),

b) znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności MS EXCEL,

c) znajomość przepisów ustawy o Policji w zakresie zadań i uprawnień,

d) znajomość przepisów ustawy o Strażach gminnych w zakresie zadań i uprawnień,

e) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

f) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

g) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

h) znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,

i) znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

k) dyspozycyjność.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) budowa, rozwój i aktualizacja Mapy Zagrożeń,

b) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu bezpieczeństwa w mieście,

c) bieżąca współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie stanu bezpieczeństwa w mieście,

d) monitorowanie skuteczności systemu monitoringu wizyjnego,

e) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy:1 etat,

b) stanowisko :Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800,- do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

d) miejsce: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK,

e) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 1 stycznia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 5 stycznia 2018 roku o godz. 8.00 w Sali J. Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-12-07
Data publikacji:
2017-12-07
Data aktualizacji:
2018-06-18