PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW UMK
(NR REF. 6-KM-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie wyższe.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

b) Znajomość ustawy o transporcie drogowym w zakresie zasad podejmowania i wykonywania transportu drogowego, transportu drogowego osób, transportu drogowego rzeczy oraz przewozów na potrzeby własne.

c) Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania przewoźnika drogowego w zakresie art. 1-14.

d) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

e) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

f) Umiejętność jednoznacznego formułowania myśli w mowie.

g) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

h) Doświadczenie w zakresie zarządzania transportem drogowym.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Systematyzowania i archiwizacja akt.

b) Udzielanie, zmiana oraz cofanie uprawnień (licencji, zezwoleń, zaświadczeń) w zakresie transportu drogowego.

c) Nadzór i kontrola w zakresie transportu drogowego.

d) Obsługa osób przystępujących do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką.

e) Użytkowanie i aktualizacja baz informatycznych: ewidencje licencji, zezwoleń i zaświadczeń

w transporcie drogowym.

f) Użytkowanie aplikacji do rejestrowania czasu pracy RCP.

g) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw. Prowadzenie korespondencji oraz wykonywanie czynności związanych ze współpracą z innymi urzędami oraz organami ścigania.

h) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat

b) Stanowisko: młodszy referent, referent lub podinspektor.

c) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2 800 zł – 3 500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) Miejsce: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.

e) Pierwsza umowa o pracę zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 10 grudnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 13 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-29 12:08:48
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-12-29 12:08:06
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-12-11 08:19:12
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-12-11 08:16:33
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-28 12:32:13
BARBARA ŚLIWA
 Publikacja