PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 2 ETATY
(NR REF. 8-OR-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
2. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

2. Wykształcenie wyższe na kierunku historia, specjalność archiwizacja

3. Co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym z archiwizacją dokumentów, w tym minimum 6 miesięcy w administracji publicznej

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość ustawy z dnia 14.07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

2. Znajomość ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Znajomość rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

6. Znajomość struktury organizacyjnej UMK

7. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie: Word, Excel, poczta elektroniczna i Internet

8. Umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie,

9. Interpretacja przepisów dotyczących zasobów archiwalnych.

10. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku)

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Porządkowanie przechowywanych dokumentów, prowadzenie okresowych przeglądów powierzonego zasobu archiwalnego.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie spisu akt do zniszczenia.

4. Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji do celów służbowych. Wykonywanie kwerend dla stron.

5. Przygotowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

 

4.Warunki pracy i płacy:

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 – 3500 zł brutto w zależności od stażu pracy oraz

dodatek za wysługę lat.

3. miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru Referat Archiwum

4. zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

lub siedem miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5.Wymagane dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy oraz samoocena,

2. dokument potwierdzający tożsamość,

3. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe(tylko

osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 grudnia 2017roku. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w Sali Portretowej przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-18 12:36:53
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-12-18 12:36:40
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-12-18 12:36:14
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-12-18 12:35:41
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-12-11 11:57:33
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-12-11 11:57:15
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-12-11 11:54:06
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-12-06 12:20:02
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-11-28 08:38:04
BOŻENA BOGUCKA
 Publikacja