PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI POSTĘPOWAŃ I EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
(NR REF. 5-EW-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe,

c) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201) oraz przepisów wykonawczych.

b) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

c) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

d) znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) z zakresu części ogólnej.

e) umiejętność interpretacji ww. przepisów.

f) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

g) znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.

h) doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.

i) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty

(niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przygotowywanie projektów postanowień i innych pism niezbędnych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

b) udzielanie odpowiedzi, w przewidzianej przez prawo formie i treści oraz terminie, na złożone przez uczestników postępowań wnioski dotyczące egzekucji administracyjnej.

c) przygotowywanie projektów pism w sprawie przekazania akt przy zbiegu egzekucji

administracyjnej z sądową, przekazanie tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego do Sądu Rejonowego, celem rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji.

d) po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji, przygotowywanie projektów pism dotyczących

przekazania tytułów wykonawczych wraz z aktami postępowania egzekucyjnego, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego lub zgodnie z rozstrzygnięciem ustawowym według przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

e) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach, w których Prezydent Miasta Krakowa został wyznaczony do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

f) podział kwoty uzyskanej w prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa egzekucji łącznej oraz przekazywanie kwot z wydzielonego rachunku bankowego organu egzekucyjnego.

g) przygotowywanie projektów podziału kwoty uzyskanej w prowadzonej egzekucji łącznej.

h) przygotowywanie projektów postanowień w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji łącznej.

i) przygotowywanie projektów innych postanowień oraz prowadzenie korespondencji

z wierzycielami i organami egzekucyjnymi w sprawach dotyczących prowadzenia łącznego postępowania egzekucyjnego.

j) przygotowywanie akt administracyjnych wraz z informacją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w przypadku złożenie zażalenia na postanowienie.

k) wymiana korespondencji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi.

l) wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie informatycznym.

m) archiwizowanie dokumentacji zgodnie zobowiązującymi przepisami.

n) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału, zastępcę Dyrektora Wydziału, Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.300 zł brutto w zależności od stażu pracy oraz dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% - 20% wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony

d) miejsce: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy:

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

d) dokumenty potwierdzające staż pracy, doświadczenie zawodowe,

e) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 5 grudnia 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani droga elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Wymagane dokumenty należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

 


 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Osoba publikująca:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Data wytworzenia:
2017-11-24
Data publikacji:
2017-11-24
Data aktualizacji:
2017-12-18