PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB PRAWNYCH (1ETAT) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
(NR REF. 12-PD-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2. wykształcenie wyższe,

3. doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy pracy w administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolityDz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) ,

2. znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

3. znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolityDz. U. z 2017 r. poz. 1892),

4. znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),

5. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

6. umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów z zakresu ustaw podatkowych i postępowania podatkowego,

7. Konstrukcja decyzji podatkowej - wskazanie wad przygotowanego wzoru decyzji.

8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów i odpisów należności podatkowych.

2. Prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych w zakresie deklarowanego podatku,

3. Prowadzenie wymiarowych postępowań podatkowych oraz postępowań podatkowych w zakresie stwierdzenia lub określenia nadpłaty podatków.

4. Wydawanie zaświadczeń, w tym z zakresu pomocy publicznej.

5. Samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. Stanowisko : referent lub podinspektor,

3. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2800,-do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

4. Miejsce: Wydział Podatków i Opłat UMK,

5. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- Formularz zgłoszeniowy,

- Dokument potwierdzający tożsamość,

- Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty,

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia) .

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 29.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6.12.2017 roku o godz. 8.00 w Sali 303 w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru