PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 1 ET. BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
(NR REF. 2-BK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe: prawo,

• Radca prawny lub aplikant radcowski,

• Staż pracy w organach administracji publicznej – co najmniej 1 rok.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną

dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość przepisów prawa w zakresie:

1) ustawy o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

2) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

3) znajomość przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) znajomość przepisów dotyczących praw i obowiązków jednostki kontrolowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli

(rozdział 3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli), regionalne izby obrachunkowe (rozdział 2 ustawy o regionalnych

izbach obrachunkowych) oraz Wojewodę Małopolskiego (rozdział 2 i 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej).

2. Umiejętność dokonywania analiz, wyciągania wniosków, logicznego myślenia,

3. Umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

4. Biegłość w posługiwaniu się komputerem, w szczególności znajomość obsługi standardowych aplikacji:

Word, poczty elektronicznej oraz Internetu

5. Znajomość baz danych aktów prawnych np. Lex, Legalis.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej

analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie kontroli organizacyjno-prawnych na zasadach i trybie określonym w Regulaminie

przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

(aktualnie określonym w Zarządzeniu nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.),

2. Sporządzanie pisemnych protokołów z ustaleń przeprowadzonej kontroli,

3. Przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych,

4. Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

5. Koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek

organizacyjnych związanych z postępowaniami kontrolnymi prowadzonymi przez organy kontroli

zewnętrznej

oraz związanych z czynnościami podejmowanymi przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

6. Przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy wyniki

przeprowadzonych kontroli uzasadniają sporządzenie takiego zawiadomienia,

7. Przygotowywanie zawiadomień do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

lub wykroczenia w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających popełnienie

przestępstwa lub wykroczenia.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800,- do 3500,- złotych

brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby

przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

w terminie do dnia 26 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne

odbędą się w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 8:00 Sala nr 303

przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów

kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy

Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-19 09:30:21
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-12-01 09:09:58
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-12-01 09:09:40
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-11-27 08:26:18
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-11-27 08:25:59
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-11-16 09:52:27
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-11-16 09:47:37
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-11-16 09:46:05
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-11-14 09:26:32
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-11-14 09:21:36
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Publikacja