PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH (1 etat)
(NR REF. 4-SA-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 b) wykształcenie wyższe: prawo, administracja, zarządzanie.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

b) znajomość ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.),

c) znajomość procedury „Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”,

d) znajomość pakietu Microsoft Office w stopniu zaawansowanym,

e) umiejętność przeprowadzania rozmów z klientami,,

f) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywania obowiązków na właściwym stanowisku)

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zadania z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

- przyjmowanie od interesantów wniosków CEIDG-1:

o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,

o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,

o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,

zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej,

- potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek CEIDG-1 oraz pokwitowanie

przyjęcia wniosku,

- przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie go podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo potwierdzonego

profilu zaufanego ePUAP,

- wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku CEIDG-1 pod rygorem

pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

- żądanie okazania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo

w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL,

- pomoc przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1 oraz prawidłowym określeniu działalności wg

kodów PKD 2007,

- weryfikacja w przypadku osób zagranicznych (o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 2 lipca

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) dokumentów potwierdzających status, o którym

mowa w tych przepisach,

- udzielanie informacji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne,

b) udzielanie ustnych informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności

gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa i Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do

spraw gospodarki,

c) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, Jego Zastępcę, Kierownika Oddziału i Referatu.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.500-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony

c) miejsce pracy: Wydział Spraw Administracyjnych w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa oraz w galeriach handlowych na terenie Miasta,

d) zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do dnia 26.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 30.11.2017 roku

o godz. 8.00 w Sali Portretowa UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾

w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-03-09 13:33:24
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2018-01-24 12:02:46
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-27 08:31:29
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-27 08:31:09
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-14 08:25:58
GRAŻYNA ROROT
 Edycja
2017-11-14 08:23:59
GRAŻYNA ROROT
 Publikacja