PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO KIEROWNICZE KIEROWNIK REFERATU DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
(NR REF. 3-BI-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.
b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej 5-letni staż pracy.

d) Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem w obszarze dziennikarstwa lub public relations.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość prawa prasowego.

b) Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

c) Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

d) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu prawa pracy w szczególności kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

e) Znajomość mediów (w szczególności lokalnych i regionalnych).

f) Znajomość mediów społecznościowych.

g) Wiedza o strukturze Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

h) Kreatywność, komunikatywność.

i) Ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu dziennikarstwa lub public relations.

j) Doświadczenie w udzielaniu wypowiedzi radiowych i telewizyjnych.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Nadzór, koordynacja i organizacja prac związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Referatu ds. informacji medialnej.

b) Koordynacja, współpracy referatu ds. informacji medialnej z dyrektorami wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących polityki informacyjnej Miasta.

c) Koordynacja współpracy referatu ds. informacji medialnej z asystentami Zastępców Prezydenta w zakresie organizacji spotkań z dziennikarzami.

d) Monitoring artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta oraz prac krakowskiego samorządu.

e) Sporządzanie codziennych analiz informacji medialnych dotyczących Prezydenta Miasta, Urzędu Miasta oraz prac krakowskiego samorządu.

f) Koordynacja odpowiedzi na krytykę dotyczącą wydziałów i jednostek miejskich wyrażoną w mediach.

g) Koordynacja odpowiedzi na interpelacje dotyczące referatu ds. informacji medialnej.

h) Udział w planowaniu działań informacyjnych w sytuacji kryzysowej.

i) Realizacja kampanii oraz akcji informacyjnych wynikających z przyjętej polityki informacyjnej miasta.

j) Przygotowanie codziennych serwisów prasowych dotyczących władz Miasta, Urzędu Miasta oraz prac krakowskiego samorządu.

k) Organizacja oraz obsługa konferencji i briefingów prasowych.

l) Sporządzanie komunikatów dla prasy, radia i telewizji.

m) Przygotowanie materiałów prasowych na spotkania z udziałem mediów.

n) Współpraca w redagowaniu materiałów do dwutygodnika miejskiego KRAKÓW.PL

o) Organizowanie udziału Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta w audycjach radiowych i telewizyjnych.

p) Udzielanie informacji dziennikarzom w zakresie spraw realizowanych przez Urząd Miasta Krakowa.

q) Realizacja innych działań dotyczących przepływu informacji w zakresie powierzonym przez przełożonych.

r) Ścisła współpraca z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat

b) Stanowisko: Kierownik Referatu ds. Informacji Medialnej.

c) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału

5000 zł – 6000 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy z przedziału

od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, możliwość przyznania innych składników wynagrodzenia

zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa.

d) Miejsce: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa.

e) Umowa o pracę zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7

miesięcy (z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony).

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Lea UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-01 08:48:56
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-12-01 08:47:07
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-21 07:56:13
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-21 07:55:20
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-10 09:22:50
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-11-10 09:21:09
BARBARA ŚLIWA
 Publikacja