PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. POLITYKI SENIORALNEJ W BIURZE MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH
(NR REF. 4-MS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) Wykształcenie wyższe,

c) Minimum 4-letni staż pracy,

d) Doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na rzecz aktywizacji, integracji oraz partycypacji osób starszych lub współpraca z organizacjami zajmującymi się tą problematyką,

e) Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w obszarze kreowania rozwiązań, tworzenia strategicznych dokumentów i polityk w zakresie będącym przedmiotem zadań Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej na poziomie samorządowym, rządowym lub międzynarodowym,

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. Przedstawienie i ocena koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

2. Ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, KPA, Statut Miasta Krakowa).

3. Znajomość Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020 (PASIOS)

4. Orientacja w założeniach krakowskiej polityki senioralnej, wiedza nt. inicjatyw i projektów realizowanych przez Miasto na rzecz osób starszych.

5. Wiedza o: podejmowanych na poziomie krajowym programach i kierunkach działań skierowanych do seniorów, tworzeniu warunków dla poprawy systemu wsparcia seniorów, realizacji zadań w obszarze aktywnego starzenia się.

6. Znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Znajomość Strategii Rozwoju Krakowa i założeń projektu jej aktualizacji (Strategia Rozwoju Krakowa 2030).

8. Komunikatywność i kreatywność, zorientowanie na osiąganie zamierzonych rezultatów.

9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

10. Doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających zarządzania ludźmi lub planowania i koordynacji projektów.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej problematyki mieszkańców Krakowa w wieku dojrzałym i poprodukcyjnym, dokonując analiz i ocen sytuacji, współuczestnicząc w opracowywaniu planów strategicznych w tym zakresie oraz integrując i promując działania poszczególnych wydziałów i jednostek adresowanych do starszych mieszkańców Krakowa.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności

1. kreowanie polityki senioralnej miasta we współpracy z III Z-cą Prezydenta Miasta Krakowa, Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych i innymi wydziałami i jednostkami których działania odnoszą się do starszych mieszkańców Krakowa

2. uczestnictwo w realizacji miejskiego Programu Aktywizacji Społecznej i Integracji Osób Starszych, w tym filii Centrów Krakowskich Seniorów oraz podległej im sieci lokalnych Centrów Aktywności Seniora;

3. współpraca przy realizacji i wdrożeniu:

a) Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego,

b) programu dla seniorów „60+ na sportowo”,

c) konkursów dla NGO, których beneficjentami są osoby w wieku dojrzałym.

d) współpraca z Krakowską Radą Seniorów i Krakowskim Centrum Seniora

4. udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz współpraca z instytucjami

i innymi podmiotami.

5. uczestniczenie w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je.

6. udzielanie Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia w zakresie posiadanej wiedzy

i umiejętności, w szczególności:

a) współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami naukowymi i społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz i ocen;

b) śledząc na bieżąco inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności w zakresie ich wpływu na politykę senioralną Miasta;

c) inicjując działania zmierzające do poprawy warunków życia osób w wieku dojrzałym

i poprodukcyjnym;

d) współpracując i współdziałając z kierownikami pionów oraz innymi Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów i działań wpływających na sytuację krakowskich seniorów

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 6500 zł – 8000 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy z przedziału od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, możliwość przyznania innych składników wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa,

3) Miejsce pracy: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK.

4) Godziny pracy: pon – pt: 7.30 – 15.30, wymagana dyspozycyjność.

5) Zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 19 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres

e-mailowy. Osoby, które zostaną powiadomione o pozytywnym zaliczeniu testów są zobowiązane do przesłania w terminie do 22 listopada 2017 roku na adres e-mailowy: Monika.Znamirowska-Pawlowska@um.krakow.pl pisemnej koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa

ds. Polityki Senioralnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Osoba publikująca:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data aktualizacji:
2017-11-29