PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK ( DO 8 ETATÓW)
(NR REF. 8-SO-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe,

c) doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją przepisów ustawy

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów lub

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

b) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

c) znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze,

d) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa,

e) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

f) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie informacji na temat zasad przyznawania świadczenia wychowawczego,

b) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z wymaganymi dokumentami,

c) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego,

d) przygotowywanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków,

e) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego,

f) prowadzenie ewidencji wniosków,

g) sporządzanie decyzji zmieniających lub wstrzymujących wypłatę świadczeń,

h) przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu,

i) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,

j) archiwizacja akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt UMK,

k) uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonania powierzonych zadań,

l) użytkowanie podsystemu informatycznego SWR i OFA oraz poczty elektronicznej,

m) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.400 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy

( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Spraw Społecznych,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy: z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 21.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 28.11.2017 roku

o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
JOLANTA PTASIŃSKA
Osoba publikująca:
JOLANTA PTASIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-11-08
Data publikacji:
2017-11-10
Data aktualizacji:
2017-12-05