PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZETARGÓW I ZAMIAN W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 14-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe o kierunku: architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna lub geodezja i kartografia,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub firmach związanych z obrotem nieruchomościami albo obsługą architektoniczno - budowlaną lub geodezyjną.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

b) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

c) znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

d) znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań,

e) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

f) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

g) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

h) znajomość ustawy prawo budowlane,

i) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

j) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

k) ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego,

l) posiadanie uprawnień z zakresu architektury,

m) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie postępowań zmierzających do zbycia lub ustanowienia użytkowania w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa, Skarbu Państwa i Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu,

b) opracowywanie dokumentacji architektonicznej (określającej planowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zagospodarowania terenu w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych w formie graficznej i opisowej) niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa i Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu planowanych do zbycia,

c) opracowywanie wniosków w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa i Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu planowanych do zbycia,

d) udział w rozprawach administracyjnych przeprowadzanych w toku prowadzonego postępowania z wniosku Gminy Miejskiej Kraków o wydanie decyzji WZ,

e) opracowywanie wskazań odnośnie sposobu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa i Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu położonych w obszarach objętych uchwałami Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,

f) opracowywanie opinii dotyczących projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w ramach współpracy wewnętrznej z Biurem Planowania Przestrzennego,

g) badanie treści ksiąg wieczystych,

h) przygotowywanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania,

i) prowadzenie postępowań w celu ustalenia sposobu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz przygotowanie zawiadomień skierowanych do poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określonych w decyzji o wywłaszczeniu,

j) przygotowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dotyczącej zlecania: wycen, nieruchomości, podziałów, rozgraniczeń, i innych opracowań geodezyjnych nieruchomości,

k) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zakresu działania referatu,

l) przygotowywanie treści ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości Miasta Krakowa, Skarbu Państwa i powiatu,

m) przygotowywanie materiałów promocyjnych i promocja nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

n) przeprowadzanie kontroli zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu,

o) przygotowywanie dokumentacji i naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta Krakowa i powiatu w związku z prowadzonymi sprawami,

p) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 12 listopada 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 17 listopada 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA MECH
Osoba publikująca:
MARTA MECH
Data wytworzenia:
2017-11-02
Data publikacji:
2017-11-02
Data aktualizacji:
2018-03-06