PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. JAKOŚCI POWIETRZA W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK
(NR REF. 5-GK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

b) Wykształcenie wyższe.

c) Minimum 4-letni staż pracy.

d) Doświadczenie zawodowe w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska lub współpraca z podmiotami zajmującymi się tą problematyką.

e) Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w obszarze kreowania rozwiązań, tworzenia strategicznych dokumentów i polityk w zakresie będącym przedmiotem zadań Głównego Specjalisty - Pełnomocnika PMK ds. Jakości Powietrza na poziomie samorządowym, rządowym lub międzynarodowym.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Przedstawienie i ocena koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza.

b) Ogólna znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie gminy (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, KPA, Statut Miasta Krakowa).

c) Znajomość „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” i Lokalnego Programu Osłonowego, którego operatorem jest MOPS.

d) Orientacja w założeniach krakowskiej polityki na rzecz poprawy jakości powietrza, wiedza na temat inicjatyw i projektów realizowanych przez Miasto dla poprawy stanu powietrza w mieście.

e) Wiedza na temat programów i działań podejmowanych na poziomie wojewódzkim i krajowym na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

f) Wiedza na temat przyjętych i projektowanych rozwiązań prawnych regulujących, na poziomie krajowym i lokalnym, obszar poprawy jakości powietrza, w tym znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska.

g) Znajomość Strategii Rozwoju Krakowa i założeń projektu jej aktualizacji (Strategia Rozwoju Krakowa 2030).

h) Komunikatywność i kreatywność, zorientowanie na osiąganie zamierzonych rezultatów.

i) Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających zarządzania ludźmi lub planowania i koordynacji projektów.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej problematyki poprawy jakości powietrza w Krakowie, inicjując i koordynując działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz dokonując analiz i ocen sytuacji poprzez współuczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych w tym zakresie.

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 

1) ewaluacja działań dotyczących zinwentaryzowanych obszarów mających wpływ na jakość powietrza w Krakowie, w tym w szczególności:

a) istotnych źródeł emisji,

b) procesów inwestycyjnych,

c) celów i efektów wynikających z dokumentów programowych i strategicznych funkcjonujących w ramach działań organów Gminy;

2) stworzenie koncepcji i monitoringu realizacji „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie”

3) udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa,

4) udzielanie wsparcia Prezydentowi Miasta Krakowa w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności:

a) współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz i ocen;

b) śledząc na bieżąco inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych aktów prawnych, w szczególności w zakresie ich wpływu na poprawę jakości powietrza w Krakowie;

c) inicjując działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Krakowie;

d) współpracując i współdziałając z kierownikami pionów oraz innymi Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów i działań wpływających na jakość krakowskiego powietrza.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat

b) Stanowisko: Główny Specjalista.

c) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 6 500 zł – 8 000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy z przedziału 5% do 20%, możliwość przyznania innych składników wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa.

d) Miejsce: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK.

e) Godziny pracy: pon – pt: 7.30 – 15.30, wymagana dyspozycyjność.

f) Pierwsza umowa o pracę zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 12 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 08.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Osoby które zostaną powiadomione o pozytywnym zaliczeniu testów są zobowiązane do przesłania w terminie do 16 listopada 2017 roku na adres e-mailowy: Barbara.Sliwa@um.krakow.pl pisemnej koncepcji pracy na stanowisku Głównego Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA ŚLIWA
Osoba publikująca:
BARBARA ŚLIWA
Data wytworzenia:
2017-10-27
Data publikacji:
2017-10-27
Data aktualizacji:
2017-11-17