PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ EKSMISYJNYCH W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 2- ML- 2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
określonych dla stanowisk urzędniczych,
• Wykształcenie wyższe: prawo lub administracja.

• Doświadczenie zawodowe w organach administracji publicznej – co najmniej 6 miesięcy.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych

nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość zagadnień dotyczących najmu zawartych w ustawie z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.).

• Znajomość uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz

tymczasowych pomieszczeń, tekst jednolity: uchwała Nr LXVI/1646/17 Rady Miasta Krakowa z dnia

15 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 28 marca 2017 r., poz. 2105).

• Zagadnienia dotyczące egzekucji z nieruchomości z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.).

• Znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub

pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz. U. z 2012 poz.11 z późn. zm.).

• Znajomość funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa - Zarządzenie nr 1240/2017 Prezydenta

Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Prowadzenie spraw związanych z postępowaniami eksmisyjnymi toczącymi się przed sądem,

w których Gmina Miejska Kraków może przystąpić jako interwenient uboczny na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy

z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

• Współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu w celu uzyskiwania informacji o osobach

pozwanych w sądowych postępowaniach eksmisyjnych toczących się przy udziale Gminy Miejskiej Kraków.

• Analiza uprawnień pozwanych do lokali socjalnych w kontekście obowiązujących unormowań.

• Opracowywanie merytorycznego stanowiska dla radców prawych reprezentujących przed

sądem Gminę Miejską Kraków w sprawie uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.

• Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z wpływającymi zawiadomieniami sądowymi

o możliwości przystąpienia przez Gminę Miejską Kraków do spraw o eksmisję, prowadzenie terminarza

rozpraw sądowych.

• Weryfikacja wniosków osób uprawnionych wyrokiem sądowym do objęcia lokalu

socjalnego/pomieszczenia tymczasowego.

• Dokonywanie wizji lokalowych mających na celu stwierdzenie warunków mieszkaniowych

osób eksmitowanych,ocenę stanu technicznego lokalu i dbałości o lokal.

• Pozyskiwanie i weryfikacja informacji z elektronicznych baz danych prowadzonych przez

Urząd Miasta Krakowa oraz z Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

wierzyciela lub administracji właściwego budynku w celu weryfikacji warunków rodzinnych oraz

socjalno-mieszkaniowych wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem oraz w zakresie

zachowań niezgodnychz zasadami współżycia społecznego.

• Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dotyczących wnioskodawców oraz osób objętych wnioskiem

w zakresie własności, współwłasności oraz innych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, budynków

lub innych nieruchomości

w Krakowie oraz w miejscowościach pobliskich,

• Sporządzanie skierowań do zawarcia umów najmu lokali socjalnych/pomieszczeń tymczasowych.

• Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych,

• Przyjmowanie stron i ich pełnomocników w związku z prowadzonym postępowaniem i udzielanie

im wyczerpujących wyjaśnień i informacji dot. biegu spraw, udzielanie pisemnych odpowiedzi

i przygotowywanie żądanych informacji w zakresie wykonywanej pracy,

• Sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje Radnych Miasta Krakowa i wnioski poselskie,

• Sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma przekazywane na podpis Prezydenta Miasta Krakowa,

Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora Magistratu, Dyrektora Wydziału,

• Czynności kancelaryjne związane z przygotowaniem korespondencji do wysyłki

oraz prowadzeniem korespondencji Referatu.

• Sporządzanie sprawozdań i statystyk w sprawach objętych zakresem czynności,

• Inne prace zlecone przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału lub Kierownika Referatu.

 

 4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2500,- do 3500,- złotych brutto

oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie

o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Mieszkalnictwa

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia

służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

w terminie do dnia 12 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne

odbędą się w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 8:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4

w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych

kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adrese-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru