PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
(NR REF. 4-EW-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 b) wykształcenie wyższe,

c) doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej min. 6 miesięcy.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

b) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

c) znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

d) umiejętność interpretacji ww. przepisów,

e) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

f) znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL,

g) doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności,

h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonania obowiązków na wskazanym stanowisku),

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie działań związanych z egzekucją administracyjną należności

o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochód budżetu Miasta Krakowa,

w szczególności:

- prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków

i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania

i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa,

w zakresie wskazanych w nazwie dzielnic, przy zastosowaniu wszystkich środków

egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości,

- stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 a) ustawy

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji

z nieruchomości,

- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadkach kar i grzywien

nakładanych przez organ egzekucyjny,

- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku należnych kosztów

egzekucyjnych,

- nakładanie kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej, grzywien,

określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- wyłączanie spod egzekucji praw do rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach

określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- dokonywanie zmian środka egzekucyjnego, zwolnień z egzekucji określonych

składników majątkowych zobowiązanego,

- wykonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych u zobowiązanych, na

podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych, takich jak:

. pobrania pieniędzy od zobowiązanych za pokwitowaniem,

. dokonywanie zajęć ruchomości, szacowanie ich wartości,

. odbieranie od zobowiązanych uprzednio zajętych ruchomości,

. sprzedaż zajętych ruchomości zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

. spisywanie protokołów o stanie majątkowym w razie braku ruchomości podlegających egzekucji,

. zbieranie informacji o zobowiązanych dotyczących miejsca pracy, posiadanych kontach bankowych,

wierzytelnościach i innych prawa majątkowych,

- kwalifikowanie spraw do umorzenia postępowania egzekucyjnego i przekazywanie wraz z aktami spraw

do Referatu ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych.

- przygotowanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich do Naczelników Urzędów Skarbowych, wg

właściwości miejscowej,

- współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej,

- analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie

działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązania.

b) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora i Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.800-3.300 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony

d) godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 9.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone

po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 15.11.2017 roku o godz. 8.00

w Sali Dietla UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾

w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Osoba publikująca:
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
Data wytworzenia:
2017-10-20
Data publikacji:
2017-10-20
Data aktualizacji:
2017-11-24