PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE HANDLU I USŁUG
W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH UMK (1 etat)
(NR REF. 3-SA-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

b) wykształcenie wyższe: administracja publiczna, prawo, ekonomia, gospodarka przestrzenna

c) doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej min. 6 miesięcy.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz .U. z 2017 r. poz.1257),

b) znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),

c) znajomość przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),

d) znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),

e) znajomość uchwał Rady Miasta Krakowa:

- nr CXV/1547/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą

Park Kulturowy Stare Miasto,

- nr XXIII/220/95 z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie

(ze zm.),

f) znajomość zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa:

- nr 1348/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie

nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, jak również

nieruchomości i przestrzeni stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w granicach

administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków (ze zm.),

- nr 1712/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe

zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych

w obrębie Gminy Miejskiej Kraków,

- nr 2891/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem

Wolnica i Placem Szczepańskim (ze zm.),

- nr 2892/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, Placem

Wolnica i Placem Szczepańskim (ze zm.)

- nr 20/2004 z dnia 12 stycznia 2004 r w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni

publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (ze zm.),

 

g) znajomość procedur:

- SA-46 Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Krakowie w celu umieszczenia

nośnika, elementu informacji wizualnej,

- SA-48 Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności

handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji

przedsklepowej (wystawki),

h) znajomość pakietu Microsoft Office,

i) zdolności interpersonalne – umiejętność przeprowadzania rozmów z interesantami,

j) umiejętność redagowania pism urzędowych,

k) praktyczna umiejętność analizowania dokumentacji,

l) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonania obowiązków na wskazanym stanowisku),

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z czasowym udostępnieniem miejsc pod nośniki informacji wizualnej, markizy na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa a położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w tym na terenach zarządzanych placów miejskich: Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego i placu Wolnica,

b) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z czasowym udostępnieniem miejsc do prowadzenia handlu okrężnego, gastronomii, ,usług, ustawiania wystawek lub ekspozycji przedsklepowych na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa a położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem placów miejskich: Rynku Głównego, Małego Rynku i placu Szczepańskiego,

c) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, poprzez ustawienie obiektów tymczasowych, z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa a położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków,

d) współpraca w zakresie powierzonych zadań z Plastykiem Miasta, odpowiednimi wydziałami UMK, Strażą Miejską i innymi jednostkami,

e) prowadzenie wizji lokalnych terenów planowanych do udostępnienia dla wnioskowanej działalności,

f) współpraca z Wydziałem Skarbu Miasta, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Zarządem Budynków Komunalnych w zakresie ustalania kompetencji do zawarcia umowy na czasowe udostępnienie miejsca,

g) opracowywanie projektów umów czasowego udostępnienia terenu,

h) opracowywanie dokumentacji postępowań przetargowych w sprawach dotyczących realizowanych zadań,

i) współpraca z Zespołem Radców Prawnych UMK w realizacji nadzoru prawnego nad prawidłowym stosowaniem aktualnych przepisów prawnych w sprawach dotyczących realizowanych zadań,

j) opracowywanie projektów oraz realizacja uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powierzonych zadań,

k) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu powierzonych zadań,

l) opracowywanie projektów odpowiedzi dotyczących realizacji uchwał Rad Dzielnic, na interwencje, wnioski, w tym wnioski komisji Rady Miasta Krakowa, interpelacje oraz interwencje poselskie i senatorskie, w sprawach dotyczących realizowanych zadań,

m) obsługa programu „Rynek”, poczty elektronicznej, prowadzenie wysyłki pism oraz archiwizacja dokumentów, zgodnie z zakresem czynności,

n) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.500-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy

z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony

d) godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

(osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 7.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone

po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 13.11.2017 roku o godz. 8.00

w Sali Dietla UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾

w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru