PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LUB INSPEKTORA /ASYSTENTA AUDYTU(9 ETATÓW) ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
(NR REF. 1-ZA-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych(a w przypadku audytora wewnętrznego - stanowisk kierowniczych urzędniczych),
2. Wykształcenie wyższe,

3. Staż pracy minimum 3 lata.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. Certyfikaty poświadczające kwalifikacje w dziedzinie audytu (Zaświadczenie MF, CIA, CISA, biegły rewident, ACCA itp.)

2. Znajomość podstawowych pojęć, standardów i metod audytu.

3. Doświadczenie pracy w audycie wewnętrznym, zewnętrznym lub studia podyplomowe

w zakresie audytu.

4. Doświadczenie pracy w dużej JST w dziedzinie informatyki, finansów lub organizacji

i zarządzania.

5. Doświadczenie lub wiedza w zakresie administrowania wybranymi elementami systemu informatycznego.

6. Doświadczenie lub wiedza w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

7. Znajomość zaawansowanych funkcji Arkusza Kalkulacyjnego MS EXCEL.

8. Podstawowa wiedza z dziedziny audytu systemów informatycznych.

9. Umiejętność wykorzystania oprogramowania ACL (lub podobnego) do zadań audytowych (w tym automatyzacja obliczeń - skrypty, programowanie proceduralne).

10. Wiedza i doświadczenia w analizie lub zarządzaniu ryzykiem.

11. Doświadczenie głównego księgowego lub odpowiedzialności za gospodarkę

(ew. rozliczenia) finansową.

12. Znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym korzystanie z materiałów

i stron www w tym języku,

13. Doświadczenie związane z kierowaniem zespołem wykonującym zadania.

14. Wiedza i doświadczenie z dziedziny zarządzania projektami i procesami.

15. Ogólna znajomość prowadzenia procesu inwestycyjnego.

16. Podstawowa wiedza z dziedziny finansów publicznych.

17. Znajomość zasad i podstaw rachunkowości.

18. Umiejętność dokonywania analiz, logika myślenia, umiejętność uczenia się.

19. Umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli( opisy, analizy, wnioski)

w formie ustnej i pisemnej.

20. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty, umożliwiające wykonywanie pracy na ww. stanowiskach.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Analiza ryzyka, planowanie i przygotowywanie zadań audytowych w obszarach :

- Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych,

- Rachunkowość i finanse,

- Ład organizacyjny, procedury, efektywność.

b) Wykonywanie badań, analiza wyników, formułowanie ustaleń i opracowywanie rekomendacji.

c) Wykonywanie analiz danych zgromadzonych w bazach SI UMK przy użyciu systemu ACL.

d) Doradztwo w zakresie doskonalenia systemu kontroli wewnętrznej oraz poprawy efektywności.

e) Udział w analizach i oszacowaniu ryzyka we wszystkich obszarach działalności Urzędu

i jednostek miejskich oraz w prowadzeniu warsztatów z samooceny ryzyka dla kadry kierowniczej.

f) Prace o charakterze biurowo organizacyjnym związane z działalnością Zespołu Audytu Wewnętrznego.

Zadaniem dominującym będzie planowanie, przygotowanie i wykonywanie zadań audytowych. Początkowo będzie to udział w 2 osobowych zespołach wykonujących zadania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa lub miejskich jednostkach organizacyjnych, a po zdobyciu doświadczenia:

- audytorzy będą samodzielnie prowadzić zadania,

- asystenci do czasu zdobycia doświadczenia i uzyskania odpowiednich certyfikatów będą wspomagać audytorów.

Podstawą działań jest wypełnienie postanowień dotyczących audytu wewnętrznego sformułowanych w ustawie o finansach publicznych. Zadania będą wykonywane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego IIA oraz standardami Ministerstwa Finansów.

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. Stanowisko : Audytor Wewnętrzny lub Inspektor/asystent audytu/,

3. Wynagrodzenie miesięczne: dla Audytora Wewnętrznego z przedziału od 4500,- do 7000,- złotych brutto, a dla Inspektora /asystenta audytu/ z przedziału od 3000,- do 5500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

4. Miejsce: Zespół Audytu Wewnętrznego UMK,

5. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- Formularz zgłoszeniowy(w tym samoocena),

- Dokument potwierdzający tożsamość,

- Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego(wraz z samooceną) na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 19.11.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 23.11.2017 roku o godz. 8.00, Sala Konferencyjna w budynku UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych

i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 UWAGA! ZMIANA MIEJSCA TESTU KWALIFIKACYJNEGO : Testy odbędą się w dniu 23.11.2017 roku o godz. 8.00, Sala Konferencyjna w budynku UMK przy os. Zgody 2 w Krakowie.Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

Poniżej znajduje się lista plików, których przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.
Pliki należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA KORPAS
Osoba publikująca:
MAGDALENA KORPAS
Data wytworzenia:
2017-10-19
Data publikacji:
2017-10-20
Data aktualizacji:
2017-12-12