PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH DLA DZIELNIC OD I DO VII, OD VIII DO XIII I OD XIV DO XVIII(3 ETATY) WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
(NR REF. 10-PD-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe,

c) doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy pracy w służbach finansowo-podatkowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone

do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) ,

2. znajomość ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

3. znajomość ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),

4. znajomość ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),

5. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

6. umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów z zakresu ustaw podatkowych i postępowania podatkowego,

7. część praktyczna – umiejętność wyliczania podatku od nieruchomości i podatku rolnego,

8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

1. prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych,

2. prowadzenie postępowań podatkowych związanych z wymiarem podatków,

3. samodzielne opracowywanie projektów decyzji ustalających zobowiązania podatkowe

dla osób fizycznych oraz poprzedzających ich pism procesowych,

4. prowadzenie postępowań mających na celu nie dopuszczenie do przedawnienia zobowiązań podatkowych,

5. obsługa podatnika,

6. kontrola powszechności opodatkowania,

7. samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno -technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. Stanowisko : referent lub podinspektor,

3. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2800,-

do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności

od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

4. Miejsce: Wydział Podatków i Opłat UMK,

5. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- Formularz zgłoszeniowy,

- Dokument potwierdzający tożsamość,

- Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 30.10.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6.11.2017 roku o godz. 8.00 w Sali Lea w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA KORPAS
Osoba publikująca:
MAGDALENA KORPAS
Data wytworzenia:
2017-10-18
Data publikacji:
2017-10-18
Data aktualizacji:
2017-11-10