PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ W BIURZE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ UMK 2 etaty
(NR REF. 1-BK-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne): 

1) spełnienie wymagań określonych w  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wykształcenie: wyższe ekonomiczne,

3) staż pracy min. 6 miesięcy w służbach finansowo - księgowych (lub w kontroli finansowej).

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

f) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

g) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

2) biegłość w posługiwaniu się komputerem, w szczególności znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Excel),

3) umiejętność dokonywania analiz, wyciągania wniosków, logicznego myślenia,

4) umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

5) znajomość baz danych aktów prawnych np. Lex,

6) certyfikaty poświadczające ukończone kursy i szkolenia (świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wpis do rejestru biegłych rewidentów).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie na zasadach i w trybie określonym w obowiązującym Regulaminie przeprowadzania kontroli finansowej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa kontroli w:

a) komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, tj. wydziałach Urzędu Miasta Krakowa lub komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu Miasta Krakowa na prawach wydziału,

b) miejskich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Miasto w celu realizacji jego zadań, niewchodzących w skład Urzędu Miasta Krakowa i niebędących spółkami prawa handlowego,

c) innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazywane przez Gminę Miejską Kraków,

2) przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych,

3) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

4) przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonych kontroli uzasadniają sporządzenie takiego zawiadomienia,

5) przygotowywanie zawiadomień do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy:1 etat,

2) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800 - 3.500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony,

3) miejsce: Biuro Kontroli Wewnętrznej,

4) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 5 listopada 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 8 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
Data wytworzenia:
2017-10-12
Data publikacji:
2017-10-12
Data aktualizacji:
2018-02-19