PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. PROBLEMATYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
(NR REF. 6-SO-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe,

c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomość ustawy o pomocy społecznej,

c) znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

d) znajomość przepisów aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj.: Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,

e) znajomość Uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 roku,

f) znajomość Zarządzenia Nr 2095/2017 PMK z dnia 24.08.2017 roku,

g) znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa,

h) umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem,

i) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczająca wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) udzielanie informacji na temat zasad przyznawania Karty,

b) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przyznanie Karty wraz z wymaganymi dokumentami,

c) weryfikacja przyjętych wniosków o przyznanie Karty,

d) przygotowywanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków,

e) przygotowywanie Karty,

f) prowadzenie ewidencji wniosków o Kartę,

g) przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego Urzędu,

h) przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,

i) użytkowanie podsystemu informatycznego oraz poczty elektronicznej,

j) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych,

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.200 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy

( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Spraw Społecznych,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy: z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 17.10.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 23.10.2017 roku

o godz. 8 00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-23 08:04:17
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-11-23 08:04:01
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-11-23 08:02:07
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-11-23 07:59:47
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-11-22 14:00:34
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-11-22 13:59:52
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-10-19 14:04:18
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-10-19 14:03:15
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-10-19 13:12:14
JOLANTA PTASIŃSKA
 Edycja
2017-10-06 13:14:40
JOLANTA PTASIŃSKA
 Publikacja