PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 10-IT-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie :

- wyższe :Informatyka, Fizyka, Matematyka

lub

- wyższe z doświadczeniem zawodowym minimum 2 lata w charakterze informatyka

w zakresie wdrażania systemów informatycznych lub administrowania systemem

informatycznym lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną

dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• Znajomość języka SQL

• Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, Access, MS Project,

Visio, poczty elektronicznej i Internetu

• Znajomość HTML, JAVA SCRIPT, PHP, XML, wzorców projektowych

• Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

• Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji

(w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007)

• Znajomość Apache Service Mix

• Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem

i integracją systemów informatycznych

• Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych

(ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL)

• Znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (głównie w zakresie

dotyczącym przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych)

• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie

oraz pod presją czasu

• Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Administrowanie techniczne aplikacjami powierzonymi w tym:

• zarządzanie kontami Użytkowników,

• monitoring i optymalizacja działania aplikacji

• planowanie, usprawnianie i rozwój aplikacji

• eksploatacja i utrzymanie ciągłości pracy aplikacji

• zarządzanie słownikami

• zarządzanie i realizacja postanowień umów Asysty Technicznej i Konserwacji

• zarządzanie licencjami i dokumentacją techniczną

• opracowywanie analiz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień w oparciu

o dane zawarte w aplikacjach

• koordynowanie i nadzór nad realizacją prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym

• zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi błędów i awarii

• bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prowadzonych aplikacji zgodnie z procesem z

arządzania usługami IT (II linia wsparcia)

• prowadzenie dziennika zdarzeń dla aplikacji

• wykonywanie instalacji zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami zewnętrznymi

oraz ustaleniami i instrukcjami wewnątrz Wydziału

• zarządzanie zmianami w aplikacjach oraz koordynacja wdrażania modernizacji dla tych aplikacji

• analizowanie procesów informacyjnych dla prowadzonych aplikacji

• opracowywanie przepływu danych dla aplikacji

• prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z instalacją i wymaganiami technicznymi dla aplikacji

• monitorowanie prawidłowego i zgodnego z prawem wykorzystywania aplikacji

b) Koordynacja wdrażania nowych aplikacji w Urzędzie Miasta Krakowa

c) Udział w projektach informatycznych

d) Zapewnienie bezpieczeństwa elementom SI UMK w zakresie dotyczącym aplikacji,

e) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji i udział w procedowaniu zamówień

publicznych oraz przygotowywanie, negocjowanie i procedowanie umów i zleceń –

we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań.

f) Udział (w tym koordynacja) w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych.

g) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji Rady,

interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w realizowanych zadań

h) Przekazywanie informacji Kierownikowi referatu w celu aktualizacja informacji

w rejestrach będących w kompetencjach referatu zgodnie z zapisami instrukcji

postępowania z dokumentacją obowiązującą w Wydziale Informatyki.

i) Przygotowywanie i koordynacja wdrażania modułów integrujących aplikacje

j) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji

k) Przygotowywanie wymagań technicznych dla nowych aplikacji

l) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK

m) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji związanej z SI UMK

n) Współpraca z Jednostkami Miejskimi i firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju

systemu informatycznego

o) Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych

p) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania

Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału

3.000,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę,

w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa

zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Informatyki.

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem

odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości

umowy na czas nie określony

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 5 listopada 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 8 listopada 2017 roku o godz. 8:00 sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru