PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
(NR REF. 6-AU-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe drugiego stopnia: kierunek prawo.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

b) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych;

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

d) znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków;

e) umiejętność redagowania tekstu – udzielenie odpowiedzi na wniosek na podstawie przygotowanych materiałów;

f) umiejętność planowania i organizacji pracy (rozpoznawania i dokonywania hierarchizacji wniosków, kojarzenia faktów, logicznego myślenia – analiza i synteza, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa);

g) umiejętność interpretacji i rozumienia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski w zakresie działania Wydziału Architektury i Urbanistyki;

h) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem urzędu.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) przyjmowanie wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;

b) sporządzanie projektu odpowiedzi na wnioski stron zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zakresem działania Wydziału Architektury i Urbanistyki;

c) konsultowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski z pracownikami merytorycznymi Referatów w przypadku spraw aktualnie procedowanych lub zakończonych;

d) udzielania odpowiedzi na wnioski z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa z zakresu dotyczącego działania Wydziału Architektury i Urbanistyki;

e) terminowe sporządzanie i wysyłanie odpowiedzi na wnioski jako Wydział realizujący – komórka wiodąca;

f) terminowe sporządzanie odpowiedzi na wnioski jako komórka realizująca do innych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa;

g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) stanowisko: referent lub podinspektor,

3) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

4) miejsce: Wydział Architektury i Urbanistyki,

5) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające staż pracy, doświadczenie zawodowe,

5) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 27 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6 listopada 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali 303 UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Wymagane dokumenty należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip,krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-15 09:37:11
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-11-14 13:56:52
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-30 13:58:44
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-05 13:17:27
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Publikacja