PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. INFORMACJI MEDIALNEJ W BIURZE PRASOWYM UMK
(NR REF. 2-BI-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie wyższe magisterskie.

c) Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku wymagającym tworzenia i redagowania tekstów prasowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

b) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

c) Znajomość przepisów prawa prasowego.

d) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

e) Znajomość social media.

f) Znajomość zasad konstrukcji informacji prasowych.

g) Znajomość mediów lokalnych i ogólnopolskich.

h) Umiejętność konstrukcji informacji prasowych.

i) Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym w mowie i piśmie.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Wykonywanie analiz prasowych.

b) Umiejętność interpretowania analiz prasowych.

c) Organizacja i obsługa konferencji prasowych.

d) Obsługa dziennikarzy krajowych i zagranicznych w centrach prasowych, podczas wydarzeń krajowych jak i międzynarodowych wydarzeń z udziałem Urzędu Miasta Krakowa.

e) Monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych: polskich, angielskojęzycznych i różnojęzycznych.

f) Sporządzanie komunikatów dla prasy, rada i telewizji.

g) Współpraca z dyrektorami wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących polityki informacyjnej Miasta.

h) Przygotowywanie codziennych serwisów prasowych dotyczących władz Miasta, Urzędu Miasta oraz prac krakowskiego samorządu.

i) Poszukiwanie i realizacja tematów reporterskich i miejskich.

j) Współpraca z telewizją miejską.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat

b) Stanowisko: referent lub podinspektor.

c) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2 700 zł – 3 500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) Miejsce: Biuro Prasowe.

e) Pierwsza umowa o pracę zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 15 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 18 października 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Kupieckiej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA ŚLIWA
Osoba publikująca:
BARBARA ŚLIWA
Data wytworzenia:
2017-10-03
Data publikacji:
2017-10-03
Data aktualizacji:
2017-11-10