PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄTW WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 5-WS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe w dziedzinie leśnictwa,

c) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

b) znajomość przepisów ustawy Prawo łowieckie, o lasach, o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska
w zakresie ochrony przyrody, o samorządzie gminnym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

c) znajomość zasobów przyrodniczych Krakowa,

d) umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów oraz wyciągania wniosków,

e) umiejętność napisania w programie WORD w oparciu dokumenty geodezyjne, plany, projekty, programy opinii nt. walorów przyrodniczych terenu,

f) umiejętność rozpoznawania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

g) znajomość metod inwentaryzacji i zasad gospodarowania populacjami zwierząt łownych

h) ukończony kurs łowiecki,

i) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z leśnictwem, łowiectwem lub ochroną przyrody,

j) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz Prawa ochrony środowiska,

b) opiniowanie rocznych planów Kół Łowieckich,

c) wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierząt,

d) zawiadamianie właściwego organu Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno,

e) opiniowanie wydzierżawienia obwodu łowieckiego na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

f) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

g) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,

h) przeprowadzanie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny,

i) udostępnianie informacji publicznej, informacji o środowisku z zakresu objętego zakresem czynności, innych nie wynikających bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa,

j) opiniowanie w zakresie wpływu realizacji planu lub projektu przedsięwzięcia

o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt,

k) podejmowanie działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,

l) przygotowywanie w zakresie ochrony przyrody opinii do decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi,

m) opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony przyrody,

n) uzgadnianie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

o) opiniowanie gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod kątem uwarunkowań przyrodniczych,

p) udzielanie odpowiedzi (pisemnych lub telefonicznych) oraz rozpatrywanie interwencji, wniosków i postulatów mieszkańców miasta w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej i łowieckiej,

q) współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony przyrody,

r) Współdziałanie z organami samorządu dzielnicowego,

s) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych czynności służbowych,

t) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i uchwał Rady Miasta Krakowa, wraz z ich realizacją,

u) udział w komisjach i sporządzanie protokołów w zakresie prowadzonych spraw,

v) wdrażanie do bieżącej pracy aktualnych przepisów prawa,

w) opracowywanie założeń merytorycznych do zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw,

x) prowadzenie postępowań oraz udział w komisjach przetargowych,

y) nadzór nad realizacją umów,

z) opracowywanie wniosków do projektów planów oraz realizacja zadań wynikających

z przyjętych programów rocznych,

aa) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta oraz realizacja zadań ujętych

w budżecie,

bb) opracowywanie odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski Radnych i Komisji Rady Miasta Krakowa,

cc) prowadzenie obowiązującego w Urzędzie Miasta Krakowa rejestru spraw (w tym

w podsystemie RISS) oraz rejestrowanie czasu pracy w systemie RCP,

dd) współdziałanie z innymi Wydziałami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,

ee) opracowywanie sprawozdań z wykonywanych zadań określonych w planach i budżecie Miasta oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów,

ff) wykonywanie obowiązków operatora BIP Miasta Krakowa zgodnie z obowiązującym Regulaminem publikowania
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa,

gg) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu,

hh) Rozpatrywanie interwencji, wniosków i postulatów mieszkańców miasta w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa,

ii) uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpracowanie z organami administracji samorządowej i rządowej a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: referent lub podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800- 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy

( wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony),

d) miejsce: Wydział Kształtowania Środowiska,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy: z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 9.10.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 13.10.2017 roku o godz. 8 00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru