PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X w WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 3-EW-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
2) Wykształcenie wyższe. 

3) Minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1) Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3) Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

4) Umiejętność interpretacji ww. przepisów.

5) Umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym klientem.

6) Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.

7) Doświadczenie zawodowe w obszarze windykacji.

8) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Prowadzenie działań związanych z egzekucją administracyjną należności o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochód budżetu Miasta Krakowa, w szczególności:

1) Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa, w zakresie wskazanych w nazwie dzielnic, przy zastosowaniu wszystkich środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

2) Stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji

z nieruchomości.

3) Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadkach kar i grzywien nakładanych przez organ egzekucyjny.

4) Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w przypadku należnych kosztów egzekucyjnych.

5) Nakładanie kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej, grzywien, określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6) Wyłączanie spod egzekucji praw do rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

7) Dokonywanie zmian środka egzekucyjnego, zwolnień z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego.

8) Wykonywanie czynności i stosowanie środków egzekucyjnych u zobowiązanych, na podstawie przydzielonych do załatwienia tytułów wykonawczych, takich jak:

9) pobrania pieniędzy od zobowiązanych za pokwitowaniem,

   a) dokonywanie zajęć ruchomości, szacowanie ich wartości,

   b) odbieranie od zobowiązanych uprzednio zajętych ruchomości,

   c) sprzedaż zajętych ruchomości zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

   d) spisywanie protokołów o stanie majątkowym w razie braku ruchomości podlegających egzekucji,

   e) zbieranie informacji o zobowiązanych dotyczących miejsca pracy, posiadanych kontach bankowych, wierzytelności

i innych prawa majątkowych.

10) Kwalifikowanie spraw do umorzenia postępowania egzekucyjnego i przekazywanie wraz z aktami sprawy do Referatu ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych.

11) Przygotowanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich do Naczelników Urzędów Skarbowych, wg właściwości miejscowej.

12) Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

13) Analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości oraz nieprzedawnienia zobowiązania.

3. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora i Kierownika Referatu.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2) Stanowisko: referent lub podinspektor, wynagrodzenie zasadnicze 2.800 - 3.300 złotych brutto miesięcznie (w zależności od stażu pracy).

3) Miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji UMK.

4) Godziny pracy: pon. - pt: 7.30-15.30

5) Zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1) Formularz zgłoszeniowy.

2) Dokument potwierdzający tożsamość.

3) Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 8 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 października 2017 o godz. 8.00 w Sali Portretowej w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru