PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 9-IT-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
określonych dla stanowisk urzędniczych,

• Wykształcenie wyższe : ekonomia, administracja, prawo.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną

dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość przepisów w zakresie :

a) ustawy o finansach publicznych,

b) ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

d) ustawy Kodeks Cywilny,

e) ustawy o samorządzie gminnym.

2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu

Microsoft Office.

3. Ogólna znajomość specyfiki pracy jednostek samorządu terytorialnego.

4. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie

oraz pod presją czasu.

5. Doświadczenie związane z przygotowywaniem dokumentacji przetargowej lub

przygotowywaniem umów udokumentowane zakresem czynności.

6. Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w jednostce administracji publicznej potwierdzone

stosownym dokumentem

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych

wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie oraz prowadzenie umów i zleceń w zakresie zadań realizowanych

przez Wydział Informatyki UMK.

2. Opracowywanie, przygotowywanie oraz gromadzenie dokumentacji związanej

z zamówieniami publicznymi udzielanymi przez Wydział Informatyki.

3. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.

4. Prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizacją zadań bieżących

i inwestycyjnych Wydziału Informatyki.

5. Rozliczanie finansowe zobowiązań z tytułu zawartych umów i zleceń.

6. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją prowadzonych

zadań oraz wynikających z tego tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

• Wymiar czasu pracy:1 etat

• Stanowisko :Referent lub Podinspektor,

• wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału

2800,- do 3500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę,

w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym

mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę

zawartej na czas określony.

• Miejsce: Wydział Informatyki.

• Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy z

obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością

zawarcia w przyszłości umowy na czas nie określony

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie,

dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 8 października 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 12 października 2017 roku o godz. 8:00 Sala nr 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboruInformacje dodatkowe

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-21 08:15:17
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-11-10 15:15:01
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-11-10 15:14:44
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Edycja
2017-10-09 12:51:46
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-10-09 12:50:19
MAŁGORZATA KOTLIŃSKA
 Edycja
2017-09-08 11:18:35
MAŁGORZATA SZKLARCZYK
 Publikacja