PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIURZE MIESJKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
(NR REF. 1-KZ-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwacja dzieł sztuki lub pokrewne

c) doświadczenie zawodowe min. 6 miesięcy na stanowiskach urzędniczych związanych z ochroną zabytków lub instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa.

 

Uwaga: osoby które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w postępowaniu.

 

2 Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) znajomość Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.),

b) znajomość Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 18 marca 2010 r. (Dz. U. nr 75, poz.474),

c) znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych z 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265),

d) znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem z 26 maja 2011 r. (Dz. U. nr 113, poz. 661),

e) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1257),

f) znajomość Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2010 r. nr 283 poz. 1887) wraz z aneksem nr 1/2013 z 12 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2013 r. poz. 6679),

g) znajomość przepisów Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) w części wiążącej się z kompetencjami konserwatora zabytków,

h) znajomość Ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783) w części wiążącej się z kompetencjami konserwatora zabytków,

i) umiejętność interpretacji ww. przepisów,

j) wiedza w zakresie problematyki związanej z ochroną zabytków i dziedzictwa Krakowa (m. in. Formy ochrony, zasób zabytków Krakowa, UNESCO, metody konserwacji),

k) ogólna wiedza dotycząca historii Krakowa,

l) znajomość zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków a w szczególności Referatu Ochrony Zabytków,

m) dodatkowe kwalifikacje (np. studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa lub konserwacji zabytków),

n) znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD, EXCEL, OUTLOOK,

o) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (nie wpisanych do rejestru zabytków) z uwzględnieniem stanu własności, walorów zabytkowych, stanu technicznego poprzez gromadzenie materiałów i wprowadzenie ich do bazy danych, w uzgodnieniu z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

b) przygotowanie wniosków do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków oraz materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru zabytków, historycznych układów urbanistycznych, obiektów stanowiących mienie Gminy Miejskiej Kraków oraz zabytków niematerialnych związanych integralnie z Gminą Miejską Kraków,

c) wydawanie opinii, pozwoleń konserwatorskich i innych decyzji wynikających z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami oraz Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

d) opiniowanie programów i zakresów prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych,

e) nadzór nad realizacją prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych poprzez inspekcje terenowe i udział w komisjach konserwatorskich,

f) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji,

g) wstrzymywanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych z powiadamianiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

h) przyjmowanie zawiadomień o działaniach mających wpływ na stan obiektów zabytkowych bez względu na ich stan własności,

i) przygotowanie wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz do projektów planów miejscowych,

j) przygotowanie materiałów do sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami,

k) współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego,

l) gromadzenie materiałów oraz informacji związanych z zabytkami Krakowa, ich historią a także działaniami konserwatorskimi,

ł) opracowywanie informacji naukowej dla działań strategicznych w zakresie ochrony dziedzictw

a kulturowego Krakowa,

m) przygotowywanie materiałów do sporządzania dokumentów wynikających z wpisu Krakowa na listę światowego Dziedzictwa UNESCO i prowadzenie monitoringu,

n) popularyzacja wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i Kultury Krakowa,

o) przygotowywanie projektów zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

p) przygotowywanie projektów pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich związanych z odnową i pielęgnacją zieleni, polegających w szczególności na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej,

r) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, a także decyzji zobowiązujących do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie,

s) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

t) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, a nie objętych niniejszym zakresem czynności.

 

 

4 Warunki pracy i płacy:

a) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza z przedziału 2.800-3.500 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

b) miejsce pracy: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

c) zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

 

5 Wymagane dokumenty:

a) dokument potwierdzający tożsamość

b) dokumenty poświadczające wykształcenie,

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 17.09.2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 21.09.2017 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne, jak również informacja o wynikach naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
GRAŻYNA ROROT
Osoba publikująca:
GRAŻYNA ROROT
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-09-05
Data aktualizacji:
2018-06-18