PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZEDNICZE W REFERACIE NORMATYWNYM W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
(NR REF. 7-OR-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
2.Wykształcenie wyższe o specjalności prawo lub administracja,

3.Minimum półroczny staż pracy w urzędach administracji publicznej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

1.Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

2.Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

3.Znajomość zasad techniki prawodawczej.

4.Wiedza o strukturze Gminy Miejskiej Kraków i Urzędu Miasta Krakowa.

5.Umiejętność interpretacji i analizy przepisów prawnych.

6.Umiejętność planowania i organizacji pracy.

7.Umiejętność komunikacji interpersonalnej, pracy pod presją czasu oraz odporność na stres.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie centralnych rejestrów, przekazywanie do realizacji następujących aktów kierowania:

1) zarządzeń PMK,

2) opinii PMK,

3) upoważnień PMK,

4) pełnomocnictw PMK,

5) poleceń służbowych PMK,

6) poleceń służbowych DM.

2. Prowadzenie rejestru upoważnień, na podstawie których pracownicy UMK podpisują decyzje administracyjne oraz innych rejestrów, na polecenie kierownictwa Wydziału.

3. Weryfikacja formalna i merytoryczna opracowywanych przez wydziały i MJO projektów aktów kierowania wymienionych w pkt. 1, w szczególności:

1) analiza zgodności projektowanych zapisów z innymi przepisami obowiązujących

w Gminie aktów prawnych, celem wyeliminowania ewentualnych rozbieżności merytorycznych,

2) analiza projektowanych zapisów w kontekście ewentualnych potrzeb dokonania zmian

w przepisach innych obowiązujących w Gminie aktów prawnych.

4. Opracowywanie w zakresie wskazanym przez DM projektów aktów kierowania.

5. Koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem przez wydziały i MJO projektów opinii PMK do projektów uchwał RMK.

6. Przekazywanie właściwym wydziałom oraz MJO opinii komisji RMK, dotyczących projektów uchwał RMK.

7. Koordynacja pracy wydziałów i MJO w zakresie przygotowania proponowanego przez PMK porządku obrad sesji RMK.

 

4.Warunki pracy i płacy:

1.wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2 600 zł – 3 500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

3.miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru

4.zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

lub siedem miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5.Wymagane dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy oraz samoocena,

2. dokument potwierdzający tożsamość,

3. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe(tylko

osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 11 września 2017roku. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 15 września 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Lea przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-20 08:05:46
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-29 12:04:34
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-29 12:04:19
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-29 12:02:35
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-29 12:00:41
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-12 11:11:26
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
 Edycja
2017-09-12 11:10:21
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
 Edycja
2017-09-01 14:25:56
BOŻENA BOGUCKA
 Publikacja