PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS ORGANIZACYJNYCH I INFORMACJI PUBLICZNEJ WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
(NR REF. 6-OR-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1. Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych, 

2. Wykształcenie wyższe o specjalności prawo lub administracja.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych oraz kluczowego orzecznictwa i doktryny w tym zakresie.

2. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

3. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Ogólna wiedza o strukturze Gminy Miejskiej Kraków i Urzędu Miasta Krakowa.

5. Umiejętność planowania i organizacji pracy.

6. Umiejętność redagowania tekstów – ćwiczenie praktyczne w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, opracowanie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

7. Praktyczna umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

8. Umiejętność komunikacji interpersonalnej, pracy pod presją czasu oraz odporność na stres.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zadań wydziału;

2. prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz odpowiedzi na nie;

3. realizacja zapytań wpływających do Wydziału za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań;

4. koordynowanie czynności związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania zarejestrowane w IDZ oraz nadzór nad ich udzielaniem przez komórki organizacyjne UMK;

5. koordynowanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez UMK oraz nadzór nad ich udostępnianiem;

6. koordynacja realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zadań więcej niż jednego wydziału;

7. udzielanie obywatelom wyjaśnień dotyczących okoliczności prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowań administracyjnych w sprawach związanych z działalnością UMK;

8. udzielanie obywatelom pomocy w zakresie dotyczącym praw człowieka i praw obywatelskich;

9. udostępnianie i zapewnianie obywatelom dostępu do zbiorów dzienników urzędowych i innych zbiorów aktów prawnych;

10. inne czynności wynikające z zakresu działania Referatu.

 

 

4.Warunki pracy i płacy:

1.wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2 600 zł – 3 200 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

3.miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru

4.zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej

lub siedem miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5.Wymagane dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy oraz samoocena,

2. dokument potwierdzający tożsamość,

3. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe(tylko

osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 10 września 2017roku. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 14 września 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Lea przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-20 08:05:06
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-25 15:09:23
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-25 15:08:15
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-09-11 12:11:44
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
 Edycja
2017-09-11 12:09:59
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
 Edycja
2017-08-30 10:11:57
BOŻENA BOGUCKA
 Publikacja