PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ZASIEDZEŃ ROZWIĄZYWANIA UMÓW UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I ROSZCZEŃ OSÓB PRAWNYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 12-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe geodezyjne lub prawnicze,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

b) znajomość ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

c) znajomość ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) znajomość ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej,

e) znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań,

f) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

g) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

i) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

j) ukończone studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami,

k) orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie, postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości przez Stowarzyszenia Ogrodowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,

b) prowadzenie rozpraw administracyjnych oraz przeprowadzanie oględzin nieruchomości w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe położonych na terenie m. Krakowa,

c) współpraca z Zespołem Radców Prawnych w postępowaniach prowadzonych przez sądy, a dotyczących nieruchomości zagospodarowanych pod Rodzinne Ogrody Działkowe,

d) prowadzenie postępowań zmierzających do przeprowadzenia likwidacji częściowej lub całkowitej rodzinnego ogrodu działkowego w oparciu o przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

e) przygotowywanie korespondencji do Polskiego Związku Działkowców lub innych Stowarzyszeń Ogrodowych funkcjonujących w oparciu o przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

f) gromadzenie materiału dokumentacyjnego w wyżej wymienionych sprawach, w tym dokumentacji prawno-geodezyjnej,

g) badanie i analiza treści ksiąg wieczystych,

h) przeprowadzanie wizji terenowych w sprawach wynikających z zakresu działania,

i) współpraca z Zespołem Radców Prawnych w sprawach toczących się postępowań przed Komisją Regulacyjną oraz w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi z powództwa osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej,

j) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 10 września 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 15 września 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA MECH
Osoba publikująca:
MARTA MECH
Data wytworzenia:
2017-08-29
Data publikacji:
2017-08-29
Data aktualizacji:
2017-10-02