PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK
(NR REF. 11-GS-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo, administracja,

c) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub instytucjach zajmujących się obsługą prawną.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

b) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi,

c) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

d) znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego,

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie,

f) doświadczenie zawodowe związane z analizą operatów szacunkowych,

g) umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska,

h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie, według zasad i trybu określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu postępowania administracyjnego, spraw o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości wydzielone lub objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o ustaleniu lokalizacji drogi, nabyte z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego: gromadzenie i analiza materiałów i dowodów, w tym operatów szacunkowych, przygotowywanie projektów pism, postanowień i zaświadczeń, przygotowywanie projektów decyzji,

b) przygotowanie kompletnej dokumentacji do wypłaty w ustawowym terminie odszkodowań ustalonych w ostatecznych decyzjach wydanych w stosunku do nieruchomości położonych w granicach Gminy Miejskiej Kraków, nabytych przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa na podstawie art. 12 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.,

c) występowanie do ksiąg wieczystych z wnioskami o ujawnienie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi) wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

d) wydawanie decyzji stwierdzających ustanowienie z mocy prawa na rzecz zarządcy drogi trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,

e) przygotowywanie sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań, udzielanie informacji stronom, przygotowanie odpowiedzi na skargi,

f) wykonywanie czynności w sprawach dotyczących odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi krajowe i wojewódzkie oraz w sprawach prowadzonych przez inne organy,

g) planowanie i monitorowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na wypłaty odszkodowań,

h) bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

i) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Referent lub Podinspektor,

c) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 - 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

d) miejsce: Wydział Skarbu Miasta,

e) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 10 września 2017 roku.

Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 14 września 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-02 14:17:20
MARTA MECH
 Edycja
2017-10-02 14:16:38
MARTA MECH
 Edycja
2017-09-28 11:11:49
MARTA MECH
 Edycja
2017-09-12 12:43:40
MARTA MECH
 Edycja
2017-09-12 12:43:27
MARTA MECH
 Edycja
2017-08-29 13:34:43
MARTA MECH
 Publikacja