PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 6 ETATÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
(NR REF. 4-AU-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe o profilu techniczno-budowlanym: architektoniczne, inżynieria lądowa, inżynieria wodna.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość ustawy prawo budowlane,

2) znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

4) znajomość przepisów wykonawczych oraz przepisów odrębnych z zakresie działania Wydziału w odniesieniu do pozwoleń na budowę,

5) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (rozpoznawanie i znajomość dokumentów, sposób dokonywania analizy, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, logiczne myślenie – analiza i synteza),

6) umiejętność interpretacji przepisów wykonawczych w zakresie działania Wydziału, rozumienie treści przepisów,

7) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

8) doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego budowlanego - minimum 6 miesięcy,

9) doświadczenie w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej – minimum 1 rok.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) sporządzanie projektów decyzji:

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- o pozwoleniu na budowę,

- o pozwoleniu na rozbiórkę,

- o niezbędności wejścia na sąsiedni teren, do sąsiedniego budynku lub lokalu w związku

z prowadzeniem robót budowlanych,

- o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

- o zmianie decyzji pozwolenia na budowę,

3) sporządzanie projektów postanowień w sprawach udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

4) sporządzanie projektów wystąpień do Ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów,

5) sporządzanie projektów postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno – budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości,

6) sporządzanie projektów postanowień o zawieszeniu postępowań w sprawach należących do kompetencji Referatu,

7) sporządzanie projektów postanowień o wznowieniu postępowania w sprawach należących do kompetencji Referatu,

8) sporządzanie projektów postanowień o zatwierdzeniu ugody w sprawach należących do kompetencji Referatu,

9) sporządzanie projektów postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki w sprawach należących do kompetencji Referatu,

10) sporządzanie projektów postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego Zastępcę oraz Kierownika Referatu nie objętych niniejszym zakresem czynności.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) stanowisko: referent lub podinspektor,

3) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2800 do 3500 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę, w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

4) miejsce: Wydział Architektury i Urbanistyki,

5) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) dokument potwierdzający tożsamość,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

4) dokumenty potwierdzające staż pracy, doświadczenie zawodowe,

5) orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający przyznanie renty,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 21 września 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali Portretowej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Wymagane dokumenty należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip,krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-01-31 10:29:11
MONIKA ZNAMIROWSKA-PAWŁOWSKA
 Edycja
2017-10-10 13:18:48
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-10-10 13:00:20
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-09-22 11:38:37
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-09-22 11:24:37
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Edycja
2017-08-23 13:13:07
JOLANTA GÓRAL-MADEJ
 Publikacja