PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
(NR REF. 4-OU-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) Wykształcenie wyższe o profilu technicznym: inż. elektryk.

c) Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku elektryka, kierownika ds. robót elektrycznych lub podobnym.

d) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane).

d) Uprawnienia techniczne w zakresie elektrycznych (E i D).

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

b) Znajomość przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

c) Znajomość przepisów ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

d) Znajomość przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

e) Wiedza z zakresu sporządzania analiz zużycia mediów.

f) Umiejętność przygotowania dokumentacji technicznej, weryfikacja kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych, podwykonawczych.

g) Umiejętności z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (rozdzielnice SZR, UPS i inne).

h) Umiejętność organizacji i planowania pracy.

i) Umiejętność obsługi programów komputerowych m.in. Office, programu kosztorysowego np. ZUZIA lub innych.

j) Samodzielność pracy oraz własna inicjatywa.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) Nadzór nad stanem instalacji elektrycznych.

b) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji remontów oraz wykonywaniu nowej instalacji.

c) Uczestnictwo w komisji typowania robót i sporządzaniu protokołów wraz z wytycznymi dotyczącymi remontów, wykonania instalacji elektrycznych, wymiany oświetlenia.

d) Inicjonowanie wprowadzenia koniecznych zmian związanych z technologią wykonania oraz ewentualnych zmian materiałów.

e) Udział w odbiorach częściowych oraz końcowych robót budowlanych – elektrycznych.

f) Przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonywanie kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych, weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych.

g) Przygotowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę w zakresie robót elektrycznych.

h) Ustalenie zakresu prac elektrycznych oraz przygotowanie wytycznych do opracowywanych projektów technicznych.

i) Udział w przeglądach bieżących, rocznych oraz pięcioletnich stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków Urzędu Miasta Krakowa.

j) Opracowanie harmonogramów zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie prac elektrycznych.

k) Sporządzanie sprawozdań dotyczących bilansowych nośników infrastruktury ciepłowniczej.

l) Prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie analiz zużycia energii elektrycznej i gazu.

m) Udział w posiedzeniach Krakowskiej Grupy Zakupowej oraz w pracach komisji przetargowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) Wymiar czasu pracy: 1 etat

b) Stanowisko: podinspektor, inspektor.

c) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 zł – 4 000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony.

c) Miejsce: Wydział Obsługi Urzędu.

d) Pierwsza umowa o pracę zawarta na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 17 września 2017 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 20 września roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-25 07:56:29
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-10-25 07:56:04
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-09-18 07:40:34
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-09-18 07:36:04
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-09-18 07:35:27
BARBARA ŚLIWA
 Edycja
2017-08-14 10:16:32
BARBARA ŚLIWA
 Publikacja